Oferta pracy na stanowisku dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach z dnia 2011-12-29

Data 2011-12-29
Stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

(jednostki budżetowej Gminy Miasta Suwałki)

 

      I.      Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, lub z zakresu zarządzania,

5)      co najmniej 5-letni staż pracy oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim,

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora.

 

    II.      Wymagania dodatkowe:

1)   znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych oraz znajomość przepisów z obszaru działania Ośrodka, w tym ustawy o kulturze fizycznej, finansach publicznych, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, bezpieczeństwie imprez masowych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego,

2)      umiejętności organizacyjno – menadżerskie,

3)      umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,

4)      umiejętność pracy w zespole,

5)      kreatywność,

6)      odpowiedzialność, obowiązkowość, staranność, samodzielność,

7)      komunikatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów,

8)      dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

 

   III.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      zarządzanie całokształtem działalności Ośrodka,

2)      kierowanie sprawami statutowymi, organizacyjnymi, finansowymi i majątkowymi Ośrodka,

3)      kierowanie pod względem fachowym, administracyjnym i gospodarczym Ośrodkiem,

4)      odpowiedzialność za racjonalną gospodarkę finansową, wynikającą z rocznego planu budżetu Ośrodka,

5)      utrzymanie i rozwijanie bazy sportowej Ośrodka oraz organizowanie jej wykorzystania na potrzeby lokalnej społeczności,

6)      opracowywanie i realizowanie programów działania i planów pracy Ośrodka,

7)      przedkładanie właściwym organom planów rzeczowo – finansowych, sprawozdań i wniosków,

8)      zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz bezpośrednie kierowanie personelem, sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością realizacji zadań przez podległych pracowników,

9)      nadzorowanie pracą podległego personelu pod względem fachowym i służbowym, w tym dbanie o dyscyplinę pracy.

 

 

    IV.      Warunki pracy na stanowisku dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach:

1)      praca biurowo - terenowa

 

      V.      W miesiącu listopadzie 2011 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekracza 6%.

 

    VI.      Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy,

4)      kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie,

5)      dokumenty potwierdzające wykształcenie,

6)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7)      kserokopie świadectw pracy,

8)      koncepcja funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach,

9)      oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,

10)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

11)   oświadczenie o stanie zdrowia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru
na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach”, w terminie do 13 stycznia 2012 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim, przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-12-29

Data modyfikacji: 2011-12-29

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-12-29