Oferta pracy na stanowisku dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach z dnia 2011-04-05

Data 2011-04-05
Stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

 

Prezydent Miasta Suwałk informuje:

Uchwałą nr VIII/56/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach Rada Miejska w Suwałkach ogłasza konkurs na dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. E. Plater 33A.
Do konkursu może przystąpić osoba, która:

1. Wymagania konieczne:

a)  posiada obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, albo obywatelstwo innych państw, jeżeli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium RP;

b)  wykształcenie wyższe humanistyczne (magisterskie), preferowane z zakresu bibliotekoznawstwa lub bibliotekarskie;

c)  udokumentowane i potwierdzone minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

d) brak przeciwwskazań zdrowotnych na stanowisku kierowniczym, poświadczony stosownym zaświadczeniem lekarskim wystawionym w okresie do miesiąca przed złożeniem oferty;

e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustaw: o bibliotekach oraz o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

b) znajomość zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury;

c) znajomość co najmniej języka obcego;

d) wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych (w tym z programów Unii Europejskiej) na działalność kulturalną;

e) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem;

f) kreatywność, dynamika, komunikatywność oraz samodzielność.

3. Oferty kandydatów powinny zawierać:

a) wniosek o przystąpienie do konkursu;

b) CV i list motywacyjny;

c) pisemną koncepcję funkcjonowania Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (programową, organizacyjną i finansową);   

d) kopie świadectw pracy;

e) kwestionariusz osobowy wraz z fotografią;

f) kopie: dokumentu ukończenia studiów wyższych oraz dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;

g) oświadczenie o znajomości języka obcego lub kopia oceny z indeksu uczelni;

h) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

i) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz że nie toczy się postępowanie karne;

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

k) pisemne oświadczenie o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu  rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 28.09.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora Biblioteki w Suwałkach” w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego (adres jak wyżej), pok. nr 4-5, w godz. 7.30-15.30.

4. Informacje dodatkowe:

a) kandydata na stanowisko dyrektora wyłoni komisja konkursowa, której skład i szczegółowy tryb pracy został określony w przedmiotowej uchwale zamieszczonej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach;

b) przewidywany termin rozpatrzenia ofert – 3 miesiące od daty ukazania się ogłoszenia;

c) zakończenie postępowania konkursowego przewiduje się na 29 lipca     2011 r.,

d) o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych wszyscy kandydaci zostaną poinformowani na piśmie;

e) kandydaci przystępujący do konkursu mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działania biblioteki w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w  Suwałkach lub w siedzibie biblioteki.

Informacji dotyczących warunków konkursu udzielają: Alicja Andrulewicz – Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego

w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pok. 212,

e-mail: aandrulewicz@um.suwalki.pl, tel. (87) 562 82 12

lub Kazimierz Gagacki – inspektor w tymże wydziale,

e-mail: kgagacki@um.suwalki.pl tel. (87) 562 82 13.

 

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-04-05

Data modyfikacji: 2011-05-02

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-04-05