Oferta pracy na stanowisku Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Suwałkach z dnia 2012-04-27

Data 2012-04-27
Stanowisko Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Suwałkach
Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

Zespołu Szkół nr 7 w Suwałkach, ul. Minkiewicza 50,


1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 27  października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), tj.:

1)    ukończył studia magisterskie, posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2)    kończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4)    przed przystąpieniem do konkursu uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu  lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

5)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6)    nie był  karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art . 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

7)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

9)    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r.    Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

2. Do konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt  2 – 9.

3. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciele mianowani lub dyplomowani urlopowani lub zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), spełniający wymagania określone w wyżej powołanym rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4. Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)    posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego  Porozumienia o Wolnym Handlu  (EFTA) – stron  umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2)    ukończyła studia wyższe magisterskie,

3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

5)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

6)    spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 7,9.

5. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół nr 7 w Suwałkach,

2)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku  nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy zgodnie z ppkt 3,

5)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

 

10)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora szkoły (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.),

11)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

5. Oferty należy składać w terminie do dnia 14 maja 2012r., w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Suwałkach”, na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu, ul. Mickiewicza 1, (pokój nr 5).

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie.

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szczęsna

Wprowadzający: Elżbieta Szczęsna

Data wprowadzenia: 2012-04-27

Data modyfikacji: 2012-04-27

Opublikował: Elżbieta Szczęsna

Data publikacji: 2012-04-27