Oferta pracy na stanowisku Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury z dnia 2012-08-03

Data 2012-08-03
Stanowisko Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury

Konkurs ofert na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie lub posiada obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra;

5) posiada co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;

6) legitymuje się dobrym stanem zdrowia.

 

2. Preferuje się kandydatów posiadających:

1) znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury;

2) znajomość zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury;

3) znajomość co najmniej jednego języka obcego;

4) wiedzę i doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych zewnętrznych (w tym

z programów Unii Europejskiej) na działalność kulturalną;

5) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem;

6) kreatywność, dynamikę, komunikatywność oraz samodzielność.

 

3. Kandydaci przystępujący do konkursu mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1) wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z motywacją;

2) kwestionariusz osobowy wraz z fotografią;

3) życiorys (CV);

4) pisemną autorską koncepcję funkcjonowania Suwalskiego Ośrodka Kultury (programową,

organizacyjną i finansową) opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu - ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju ośrodka, a także współpracy z innymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi i organizacjami pozarządowymi oraz gospodarowania środkami finansowymi i efektywnego wykorzystania bazy lokalowej;

5) kopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

i kwalifikacje;

6) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

popełnione umyślnie oraz że nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

9) pisemne oświadczenie o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 28.09.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

4. Zakres obowiązków dyrektora obejmuje m.in.:

1) organizację i nadzór nad realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury i edukacji

kulturalnej;

2) kierowanie pracą oraz sprawowanie kontroli zarządczej nad prawidłowym wykonywaniem zadań Ośrodka;

3) ustalanie struktury organizacji wewnętrznej Ośrodka, wprowadzanie regulaminów oraz zarządzeń wewnętrznych określających zasady funkcjonowania Ośrodka;

4) współpracę z innymi instytucjami kultury, jednostkami samorządowymi, organizacjami

pozarządowymi;

5) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Ośrodka.

6) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.

 

5. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem 3.08. 2012 r.

 

6. Ofertę przystąpienia do konkursu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, pok. 5 w terminie do 3.09. 2012 r. w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki. Podany wyżej termin dotyczy także ofert nadesłanych pocztą - nie decyduje data stempla pocztowego. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury". Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

7. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłoni komisja konkursowa, której skład i szczegółowy tryb pracy zostanie określony w odrębnym zarządzeniu.

 

8. Zakończenie postępowania konkursowego przewiduje się na 30.09.2012 r.

 

9. Kandydaci przystępujący do konkursu z założeniami organizacyjno - finansowymi i statutem Ośrodka będą mogli zapoznać się w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach (pok. 212 i 213).

 

10. Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

11. Komisja konkursowa wyłoni kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka. Kandydat zostanie zaproponowany Prezydentowi Miasta Suwałk, który podejmie ostateczną decyzję w zakresie zatrudnienia. Przed powołaniem dyrektora Ośrodka Prezydent Miasta Suwałk zawrze z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określą warunki organizacyjno-finansowe działalności  Ośrodka oraz program jej działania.

 

12. Zatrudnienie nastąpi z dniem 1.11.2012 r. na czas określony.

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-08-03

Data modyfikacji: 2012-08-03

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-08-03