Oferta pracy na stanowisku dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 2014-06-11

Data 2014-06-11
Stanowisko dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach

Prezydent Miasta Suwałki

ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach
 

1.NAZWA i ADRES JEDNOSTKI:
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Suwałkach, ul. 23 Października 20a.
 
2.OKREŚLENIE STANOWISKA:
Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach.
 
3.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
Dyrektorem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej może być osoba, która:
1/ jest obywatelem polskim  lub posiada obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2/ ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3/ posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny uzyskany:
  a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
  b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
4) posiada co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną,
5) posiada co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
6) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
7) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 
4. WYMAGANIA DODATKOWE :
1/ ukończona specjalizacja  w zakresie organizacji pomocy społecznej,
2/ dobrą znajomość przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 
5.ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU :
1/ organizowanie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach w sposób zapewniający właściwą realizację usług w oparciu o indywidualne potrzeby wychowanków zgodnie z obowiązującymi standardami,
2/ zarządzanie Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Suwałkach,
3/ wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy i kierowanie podległym personelem,
4/gospodarowanie budżetem jednostki,
5/ realizacja innych zadań określonych w przepisach prawa, statucie i regulaminie organizacyjnym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach,
6/ praca na stanowisku dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach wymaga odpowiedzialności. odporności na stres, empatii, komunikatywności, kreatywności i dyspozycyjności.
 
6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:
1/ z tytułu kierowania Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Suwałkach powierzonych obowiązków służbowych,
2/ z tytułu przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciwpożarowej, postanowień statutu i regulaminu organizacyjnego Placówki,
3/ za powierzone mienie i gospodarowanie budżetem jednostki,
 
7.WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2/ list motywacyjny i życiorys (CV),
3/ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4/ kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, zawierające w szczególności informacje o stażu pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i pomocy społecznej,
5/ pisemna koncepcja funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach,
6/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego,
7/ oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114 ze zm.),
10/ oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej bądź jej zawieszeniu lub ograniczeniu,
11/ oświadczenie o wypełnieniu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,
12/ oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458z późn. zm.).”
W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
 
8.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
1/ osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Miejski w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1,
kancelaria ogólna nr pok. 5.
2/ oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Konkurs na stanowisko: Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach''.
3/ Termin składania ofert: do dnia 23 czerwca 2014 roku do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu,
4/ dokumenty złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane,
5/ dokumenty osób niewybranych, zostaną zwrócone listownie pod wskazany adres lub będą do odebrania w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
 
9. INFORMACJE DODATKOWE :
1/ osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,
2/ osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, zostaną poinformowane pisemnie,
3/ zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy,
4/ jeżeli kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Prezydent Miasta Suwałki może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania się takiego kandydata egzaminowi,
5/ informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.bip.um.suwalki.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1 i Noniewicza 71a,
6/ dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach zostaną dołączone do jego akt osobowych,
7/ z treścią Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach kandydaci mogą zapoznać się w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Noniewicza 71a w Suwałkach,
8/ dodatkowych informacji o naborze na w/w stanowisko udziela Maria Święcicka – Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod nr telefonu (087) 5628120.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Marek Buczyński - Zastępca Prezydenta

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-06-11

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2014-06-11

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-06-11