Oferta pracy na stanowisku Dyrektor placówki oświatowej z dnia 2011-05-27

Data 2011-05-27
Stanowisko Dyrektor placówki oświatowej

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego

w Suwałkach, ul. Kamedulska


 

1.        Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy spełniają następujące wymagania:

1) ukończyli studia wyższe magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz

          kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

      2) ukończyli studia wyższe lub studia  podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
           kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
           w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

       3) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
            lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

       4) uzyskali:

            a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

            b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie
                 ostatnich czterech lat w szkole wyższej

           - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

        5) spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
             kierowniczym,

        6) nie byli karani karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.  Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 140 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164  poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne,

         7) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe,

         8) nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

         9) nie byli karani zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z późniejszymi zmianami).

2. Obowiązek posiadania co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy przystępujących do konkursów nauczycieli mianowanych
lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz mianowanych lub dyplomowanych nauczycieli urlopowanych
lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854
z późn. zm.).

3. Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić również osoba niebędąca
      nauczycielem, która:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2) ukończyła studia magisterskie,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
     na stanowisku kierowniczym,

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie

     o ubezwłasnowolnienie,

6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2,5,7 i 9 ogłoszenia.

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju
Centrum,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy
na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,

5) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

6) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie  dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

  7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

  8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie  dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

  9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn.zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z 2003 r. Nr 15,
 poz. 148 z późn. zm.),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa  w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
ustawy z dnia 18 października 2006 o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Obowiązek ten polega na złożeniu do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku oświadczenia lustracyjnego zgodnie ze wzorem  stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990  oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1171). W przypadku dyrektorów szkół, którzy złożyli oświadczenia lustracyjne do Kuratora Oświaty
w związku z zajmowaniem stanowisk dyrektorów szkół publicznych, obowiązek
ten polega na złożeniu do Podlaskiego Kuratora Oświaty informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do wyżej powołanej ustawy.

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub  w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)     oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)     oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych  osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ...”, w terminie do 14 czerwca 2011 r.
 w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (pokój nr 5), bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach Wydział Oświaty, Wychowania
i Sportu, ul. Mickiewicza 1.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szczęsna

Wprowadzający: Elżbieta Szczęsna

Data wprowadzenia: 2011-05-27

Data modyfikacji: 2011-05-27

Opublikował: Elżbieta Szczęsna

Data publikacji: 2011-05-27