Oferta pracy na stanowisku dyrektora jednostki oświatowej z dnia 2011-05-02

Data 2011-05-02
Stanowisko dyrektora jednostki oświatowej
                                                            O g ł o s z e n i e
 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących szkół i placówki oświatowej:

1)      Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach, ul. Minkiewicza 50
2)      Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Minkiewicza 50
3)      Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, ul. Sejneńska 33
4)      Bursy Szkolnej w Suwałkach, ul. Szkolna 2
 
1.      Do konkursów mogą przystąpić nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436), tj.
1) ukończyli studia wyższe magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz
          kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole/ placówce,
      2) ukończyli studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
           kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
           w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
       3) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
            lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
       4) uzyskali:
            a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
            b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie
                 ostatnich czterech lat w szkole wyższej
           - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
        5) spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
             kierowniczym,
        6) nie byli karani karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne,
         7) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
         8) nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,
         9) nie byli karani zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z późniejszymi zmianami).
2. Do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły wymienionej w pkt 1) niniejszego ogłoszeniaoraz placówki wymienionej  w pkt 4) tego ogłoszenia mogą także przystąpić nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiadają przygotowanie pedagogiczne lub ukończyli kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych,  posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole/ placówce i spełniają wymagania określone w pkt 1 ppkt 2) – 9) ogłoszenia.
3. Ofertę przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora gimnazjum wymienionego
w pkt 2) niniejszego ogłoszenia mogą również złożyć nauczyciele mianowani
lub dyplomowani, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiadają przygotowanie pedagogiczne lub ukończyli nauczycielskie kolegium języków obcych,   posiadają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej szkole i spełniają wymagania określone   w pkt 1 ppkt 2) – 9) ogłoszenia.
4. Nauczyciele przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół wymienionego w pkt 3) niniejszego ogłoszenia powinni wylegitymować
się kwalifikacjami do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład danego zespołu, w której wymagania wobec nauczycieli są najwyższe.
5. Obowiązek posiadania co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy przystępujących do konkursów nauczycieli mianowanych
lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz mianowanych lub dyplomowanych nauczycieli urlopowanych
lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854
z późn. zm.).
6. Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić również osoba niebędąca
      nauczycielem, która:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2) ukończyła studia magisterskie,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
     na stanowisku kierowniczym,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie
     o ubezwłasnowolnienie,
6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2,5,7 i 9 ogłoszenia.
7. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju
szkoły/ placówki,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy
na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
5) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
6) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
 9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn.zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,
 poz. 148 z późn. zm.),
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a
ustawy z dnia 18 października 2006 o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Obowiązek ten polega na złożeniu do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku oświadczenia lustracyjnego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1171). W przypadku dyrektorów szkół, którzy złożyli oświadczenia lustracyjne do Kuratora Oświaty
w związku z zajmowaniem stanowisk dyrektorów szkół publicznych, obowiązek ten polega na złożeniu do Podlaskiego Kuratora Oświaty informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do wyżej powołanej ustawy.
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
8. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ...”, w terminie do 18 maja 2011 r.
 w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (pokój nr 5), bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach Wydział Oświaty, Wychowania
i Sportu, ul. Mickiewicza 1.
9. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
 
 
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szczęsna

Wprowadzający: Elżbieta Szczęsna

Data wprowadzenia: 2011-05-02

Modyfikujący: Elżbieta Szczęsna

Data modyfikacji: 2011-05-02

Opublikował: Elżbieta Szczęsna

Data publikacji: 2011-05-02