Oferta pracy na stanowisku członka rady nadzorczej Parku Naukowo-Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach Spółka z o.o. z dnia 2012-04-02

Data 2012-04-02
Stanowisko członka rady nadzorczej Parku Naukowo-Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach Spółka z o.o.
OGŁOSZENIE
 

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór kandydata do rady nadzorczej Parku Naukowo-Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach Spółka z o.o.

 

1. Kandydat do rady nadzorczej Spółki powinien spełniać następujące wymagania:

a) zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie  szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem ( Dz. U. Nr 198, poz. 2038 ze zm.) lub posiadać uprawnienia, o których mowa w § 5 pkt. 2 i 3 ww. rozporządzenia,

b) nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych.

 

2. Kandydat zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia i oświadczeń, których wzór został zamieszczony na stronie internetowej www.bip.um.suwalki.pl w zakładce Nabór pracowników, Oferty pracy oraz CV (maksymalnie dwie strony).

 

3. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, zgłaszają swój udział w postępowaniu w terminie do 16.04.2012 r.

 

4. Zgłoszenie i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 4   z dopiskiem „Dotyczy ogłoszenia o naborze do rady nadzorczej”.

 
5. Bez rozpoznania pozostawia się:

a) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie;

b) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.

 

6. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się.

 

7. Zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

8. Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta Suwałk na członka rady nadzorczej Spółki urodzona przed 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem do rady nadzorczej, zobowiązana jest do złożenia Wojewodzie Podlaskiemu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 42 ze zm.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

 

9. Prezydent Miasta Suwałk zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny oraz wybór do rady nadzorczej osoby  spoza zgłoszonych w postępowaniu.

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-04-02

Data modyfikacji: 2012-04-02

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-04-02