Oferta pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2009-10-12

Data 2009-10-12
Stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu

Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1

1. Wymagania niezbędne:

a/ obywatelstwo polskie,

b/ wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze lub pedagogiczne,

c/ niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

d/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.

2. Wymagania dodatkowe:

a/ staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego lub
oświatowych,

b/ znajomość prawa oświatowego i administracyjnego oraz polityki edukacyjnej,

c/ umiejętność obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu,

d/ znajomość języka angielskiego /na poziomie komunikacji /.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a/ prowadzenie dokumentacji organizacyjnej wybranych jednostek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,

b/ stały nadzór nad roczną i bieżącą organizacją pracy tych jednostek,

/akceptowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych i aneksów do tych arkuszy/,

c/ koordynowanie i kontrola polityki kadrowej dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek,

d/ prowadzenie bieżącego nadzoru szkół i placówek na podstawie opracowanego planu kontroli
na dany rok szkolny, zgodnie z zadaniami organu prowadzącego / art.5 ust.7 ustawy o systemie
oświaty/,

e/ współdziałanie z dyrektorami nadzorowanych placówek przy tworzeniu warunków

organizacyjnych do wdrażania innowacji pedagogicznych i eksperymentów,

f/ sporządzanie w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału opinii o pracy dyrektorów
nadzorowanych szkół i placówek w zakresie zadań organu prowadzącego,

g/ kontrola tygodniowego rozkładu zajęć w nadzorowanych szkołach, zgodnie z przepisami bhp,

h/ prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku nauki,

i/ czuwanie nad właściwą organizacją zadań w zakresie :

- przygotowania egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego,

- przeprowadzania egzaminów maturalnych / właściwe przygotowanie sal itp./,

- przygotowanie planu naboru do szkół ponadgimnazjalnych /koordynacja i wydanie
informatora miejskiego/,

j/ koordynowanie spraw związanych ze sporządzaniem zbiorczych danych z zakresu

Systemu Informacji Oświatowej / SIO / i Ka 2.

k/ współpraca ze szkołami publicznymi prowadzonymi przez inne organy niż Miasto Suwałki,

l/ opracowywanie materiałów na potrzeby Kolegium Prezydenta Miasta, Komisji Rady
Miejskiej w zakresie przydzielonych zadań szczegółowych,

ł/ realizacja innych zadań wynikających z bieżących spraw Wydziału Oświaty, Wychowania
i Sportu Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, a zleconych przez Naczelnika
Wydziału .

4. Wymagane dokumenty:

a/ życiorys (CV),

b/ list motywacyjny,

c/ kwestionariusz osobowy,

d/ dokument poświadczający wykształcenie,

e/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f/ kserokopie świadectw pracy,

g/ oświadczenie o niekaralności,

h/ zaświadczenie o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego,
ul. Mickiewicza 1, 16- 400 Suwałki, pokój nr 5 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach
w terminie do dnia 29 października 2009 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej /bip.um.suwalki.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV /z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.03.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926/ oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami/.”

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-10-12

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-10-19

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-10-12