Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Każdy może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych, określając pozycję pod którą figuruje w ewidencji. Do wniosku dołącza się dowód opłaty skarbowej oraz informację o braku jakichkolwiek zmian w odniesieniu do ostatniego Walnego Zebrania.
W przypadku dokonanych zmian należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:
  • protokół z Walnego Zebrania wraz z uchwałami lub protokół posiedzenia Zarządu,
  • lista obecności na Walnym Zebraniu lub posiedzeniu Zarządu.
W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości lub braków w przedłożonej dokumentacji, wzywa się Zarząd/Przedstawiciela stowarzyszenia do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania. Po dostarczeniu kompletu dokumentów wydaje się stosowne zaświadczenie informujące o składzie Zarządu/Przedstawicielu, Komisji Rewizyjnej, osobach reprezentujących oraz celach stowarzyszenia.
W przypadku ubiegania się o środki publiczne, zaświadczenie można uzyskać nieodpłatnie, pod warunkiem wskazania we wniosku podmiotu publicznego, u którego stowarzyszenie ubiega się o ww. środki.

 

Efekt załatwienia sprawy Uzyskanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Kogo dotyczy
Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Czas realizacji
Zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych wydaje się bez zbędnej zwłoki:
  1. do 7 dni - w przypadku, gdy skład osobowy i funkcyjny zarządu/Przedstawiciela wybranego na ostatnim walnym zebraniu nie uległ zmianie,
  2. do 1 miesiąca - w przypadku, gdy skład osobowy i funkcyjny zarządu/Przedstawiciela wybranego na ostatnim walnym zebraniu uległ zmianie.

Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej.

Opłaty
Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
Kwota
17 zł

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach. Tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. Tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546, z późn. zm. )

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Urząd Miejski w Suwałkach
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 562 82 01

Miejsce przyjmowania dokumentów:
Urząd Miejski w Suwałkach
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

Parter, pokój nr 5 - Kancelaria Ogólna

Godziny przyjmowania dokumentów:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Szyszko - Kierownik Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Anna Szulc

Data modyfikacji: 2023-03-27

Opublikował: Anna Szulc

Data publikacji: 2021-05-13