Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych składa przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego, dołączając
  • regulamin działalności,
  • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
  • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.
Jeśli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność. Organ nadzorujący informuje bezzwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.

Efekt załatwienia sprawy
Uzyskanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, która jest udostępniona na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kogo dotyczy
Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Czas realizacji
Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni:
- od dnia wpływu wniosku o wpis,
- od dnia uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego lub oddalającego wniosek o zakazanie stowarzyszenia zwykłego.

Wymagane dokumenty
  • Wniosek

Opłaty
Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach. Tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644, z późn. zm.)

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Urząd Miejski w Suwałkach
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 562 82 01

Miejsce przyjmowania dokumentów:
Urząd Miejski w Suwałkach
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

Parter, pokój nr 5 - Kancelaria Ogólna

Godziny przyjmowania dokumentów:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Szyszko - Kierownik Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Anna Szulc

Data modyfikacji: 2023-03-27

Opublikował: Anna Szulc

Data publikacji: 2021-05-13