Sprawozdanie z dział. K. Rewizyjnej za II półrocze 2017 r.

                                                                                  

Sprawozdanie

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach
za II półrocze 2017 r.

 

 

                        Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

 

            Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Suwałkach, w obecnym składzie, została powołana w drodze uchwały nr XXI/263/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały              w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach:

 

 1. Zbigniew Roman De-Mezer - przewodniczący
 2. Karol Korneluk – wiceprzewodniczący
 3. Andrzej Łuczaj
 4. Bożena Maria Kamińska
 5. Wojciech Malesiński
 6. Irena Bożena Schabieńska
 7. Andrzej Turowski
 8. Piotr Wasiukow

 

            Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Miasta Suwałk przyjęty uchwałą nr XXXIII/394/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 2373) w przepisach § 55-66.

           

            Zgodnie z § 63 ust. 2 Statutu Miasta Suwałk Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie z realizacji planu kontroli okresowo raz na pół roku.

                       

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2017 rok”, wypracowany na posiedzeniu Komisji w dniu 24 listopada 2016 r. został przyjęty przez Radę Miejską na sesji w dniu 25 stycznia 2017 r.

 

            W drugim półroczu 2017 r. Komisja Rewizyjna odbyła 3 posiedzenia w dniach:  20.07.2017r., 21.09.2017r., 20.12.2017 r. dokonała 2 kontroli wynikających  z  Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2017 rok. oraz przeprowadziła 2 postępowania wyjaśniające w sprawie złożonych skarg.

 

            Tematyka zakończonych postępowań kontrolnych wynikających z Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach dotyczyła:

 

 1. Realizacji zadań statutowych przez Żłobek Miejski w Suwałkach.
 2. Realizacja zadań statutowych przez Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.

W wyniku powyższych kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.        

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna wyjaśniała zarzuty zawarte
w 2 skargach :

 1. Skarga Anny R. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.
 2. Skarga Franciszka K. na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Suwałkach  uznała skargi za bezzasadne i z taką rekomendacją przedstawiła Radzie Miejskiej w Suwałkach.

           

 

 

     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

           Rady Miejskiej w Suwałkach

 

Zbigniew Roman De-Mezer

 

 

 

 

 

 

 

Suwałki, dn.  20.12. 2017r.

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Polańska

Data wytworzenia: 2017-12-20

Wprowadzający: Elżbieta Polańska

Data modyfikacji: 2018-02-02

Opublikował: Elżbieta Polańska

Data publikacji: 2018-02-02