Informacja o lokalizacji i godzinach pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej na terenie Miasta Suwałki

Banery NPP

Potrzebujesz pomocy prawnika?

Nie radzisz sobie z zadłużeniem?

Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo,
nic nie musisz za nią płacić

Jaką pomoc możesz otrzymać?

 • informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki; informację, jak można rozwiązać twój problem;
 • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
 • darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

Jak możesz skorzystać z pomocy?

Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod nr. tel.  87 562 82 22 i poproś o umówienie na wizytę

lub

umów się samodzielnie przez formularz na stronie      np.ms.gov.pl

Schemat NPP

Nieodpłatna pomoc prawna w Mieście Suwałki w 2024 r.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE SKORZYSTAJ - WARTO!


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) od 1 stycznia 2023 r. na terenie Miasta Suwałki świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja.

(UWAGA! Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 87 562 82 22 - czynnym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Suwałkach).

Istnieje możliwość zapisów online na stronie prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości pod adresem https://zapisy-np.ms.gov.pl

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się ,o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

 Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Lokale, w których znajdują się punkty udzielające nieodpłatnych porad prawnych posiadają dogodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W Mieście Suwałki funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja udzielana jest zgodnie z poniższym harmonogramem:

1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (prowadzony przez adwokatów oraz radców prawnych) z siedzibą na ul. Filipowskiej 20B:

 • poniedziałek - godz. 7.30 – 11.30
 • wtorek - godz. 7.30 – 11.30
 • środa - godz. 15.30 – 19.30
 • czwartek - godz. 7.30 – 11.30
 • piątek - godz. 7.30 – 11.30

Punkt prowadzony przez adwokatów oraz radców prawnych funkcjonuje w wymiarze 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) zgodnie z w/w harmonogramem.

2 punkty prowadzone przez organizację pozarządową Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat", z siedzibą na ul. Kościuszki 71:


Punkt nr 1 - nieodpłatnej pomocy prawnej (prowadzony przez Centrum Aktywności Społecznej  "Pryzmat") – radca prawny

- mediacja – udzielana w terminie 7 dni od dnia jej zgłoszenia przez osobę uprawnioną

 • poniedziałek - godz. 12.00 – 16.00  (specjalizacja: w zakresie upadłości konsumenckiej)
 • wtorek - godz. 16.00 – 20.00         (specjalizacja: w zakresie zabezpieczenia społecznego)
 • środa - godz. 8.00 – 12.00           
 • czwartek - godz.12.00 – 16.00
 • piątek - godz. 12.00 – 16.00  


Punkt nr 2 - nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (prowadzony przez Centrum Aktywności Społecznej  "Pryzmat") – adwokat
- mediacja – udzielana w terminie 7 dni od dnia jej zgłoszenia przez osobę uprawnioną

 • poniedziałek - godz. 16.00 – 20.00
 • wtorek - godz. 12.00 – 16.00       
 • środa - godz. 12.00 – 16.00          (specjalizacja: w zakresie dziedziczenia ustawowego, testamentów, zachowku i działu spadku)
 • czwartek - godz. 8.00 – 12.00
 • piątek - godz. 8.00 – 12.00            (specjalizacja: w zakresie wsparcia osób doświadczających przemocy)

Punkty prowadzone przez Centrum Aktywności Społecznej  "Pryzmat" funkcjonują w wymiarze 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) zgodnie z w/w harmonogramem. Na żądanie Zleceniodawcy, w przypadku określonym w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, dyżur może zostać wydłużony do co najmniej 5 godzin dziennie w każdym z dwóch powyższych punktów.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
W punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej pomocy prawnej może udzielać także:

 1. doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. osoba, która:
 • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radca prawnym albo doradcą podatkowym.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

 1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 1. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

DYŻURY SPECJALISTYCZNE w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W dniu 1 stycznia 2024 r. Ministerstwo Sprawiedliwości ponownie uruchomiło koordynowane centralnie punkty specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce. Główna ideą tej inicjatywy jest zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy, doświadczenia prawników oraz doradców obywatelskich w szerszym zakresie, niż tylko na terenie ich

Macierzystych powiatów.

Na terenie kraju utworzono dyżury specjalistyczne, których listę opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne                                         

 

Główną ideą tej inicjatywy jest zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy, doświadczenia prawników oraz doradców obywatelskich na rzecz beneficjentów spoza ich macierzystych powiatów. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość z pomocy specjalisty mogą korzystać beneficjenci z całego kraju.

W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów utworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości: nieodplatapomoc@ms.gov.pl oraz nr tel. 538 623 553.

 

Aktualną listę dyżurów specjalistycznych na rok 2024 znajdziesz pod adresem: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Cur - Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2015-12-31

Data modyfikacji: 2024-05-13

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2015-12-31