Suwalska Karta Mieszkańca

Suwalską Kartę Mieszkańca będzie mógł otrzymać każdy mieszkaniec miasta Suwałki, który:

 1. rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych i deklaruje w swoim zeznaniu, albo wynika to z decyzji Urzędu Skarbowego, że jego miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia rozliczonego ostatnio roku podatkowego jest miasto Suwałki,
 2. korzysta z ulgi tzw.: "Bez PIT dla młodych",
 3. jest rolnikiem, posiadającym gospodarstwo rolne na terenie Suwałk, utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa,
 4. jest osobą bezrobotną,
 5. otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
 6. jest obywatelem Ukrainy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

Suwalską Kartę Mieszkańca będą mogli otrzymać również członkowie rodziny osób wymienionych powyżej nieuzyskujący dochodów, których miejscem zamieszkania jest miasto Suwałki:

 1. niepracujący współmałżonek,
 2. dzieci do ukończenia 18. roku życia lub kontynuujące naukę lub studia do 26. roku życia z wyłączeniem nauki w policealnych szkołach dla dorosłych,
 3. osoby niepełnosprawne pozostające pod opieką osób wskazanych powyżej.

Suwalską Kartę mieszkańca otrzymają także dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1" i "Dom nr 2” oraz w rodzinach zastępczych z terenu miasta Suwałk.

Kogo dotyczy: Mieszkańców miasta Suwałki
Czas realizacji:

 • w przypadku osobistego złożenia wniosku, karty drukowane są na bieżąco,
 • w przypadku elektronicznego złożenia wniosku:
  1. poprzez strone: http://skm.suwalki.eu/
  2. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP)
 • do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca oraz:
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu,
 • z zastrzeżeniem lit. a oraz lit. b - pierwsza strona zeznania rocznego PIT (w przypadku emerytów PIT 40A przesyłany przez organ emerytalny) za ostatni rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym zeznania rocznego PIT i z podanym adresem zamieszkania na terenie miasta Suwałki, a w przypadku rozliczania się przez internet - okazać wydruk pierwszej strony złożonego w formie elektronicznej zeznania rocznego PIT (wraz z numerem referencyjnym nadanym przez system Ministerstwa Finansów) oraz urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu doręczonego w formie elektronicznej - do wglądu,
  1. w przypadku rozliczania się z dochodu uzyskanego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wraz z pierwszą stroną PIT, nie zawierającą adresu zamieszkania, dodatkowo należy przedłożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania przedsiębiorcy na terenie Suwałk, zgodne z załącznikiem nr 14 do Regulaminu Programu „Suwalska Karta Mieszkańca”,
  2. od 1 stycznia do 30. kwietnia danego roku kalendarzowego istnieje możliwość okazania pierwszej strony zeznania rocznego PIT, który został rozliczony w poprzednim roku - po 30. kwietnia przyjmowane będą jedynie pierwsze strony zeznania rocznego PIT za ostatni rok podatkowy tj. za rok poprzedzający złożenie wniosku o Kartę,
 • w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą i opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej - wydaną, za ostatni rok podatkowy, decyzję w sprawie wymiaru stawki karty podatkowej - do wglądu,
 • w przypadku osób do 26. roku życia, korzystających z ulgi "Bez PIT dla młodych" - PIT 11 od pracodawcy z podanym adresem zamieszkania na terenie miasta Suwałki - do wglądu,
 • w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci, niepracujących i nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach - dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Suwałki (np. umowa najmu) - do wglądu,
 • w przypadku osób duchownych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - wydaną, za ostatni rok podatkowy, decyzję ustalającą stawkę podatku dochodowego w formie ryczałtu w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim - do wglądu,
 • w przypadku osób, które zamieszkały na terenie miasta Suwałki w roku kalendarzowym złożenia wniosku o wydanie Karty, warunkiem otrzymania karty jest okazanie złożonego w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach formularza ZAP-3 (Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej) z podanym aktualnym adresem zamieszkania lub NIP-7 (Zgłoszenie identyfikacyjne /zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem) z podanym aktualnym adresem zamieszkania na terenie Suwałk - do wglądu,
 • aktualną fotografię twarzy osób, dla których występuje się o wydanie Karty, celem zeskanowania na kartę, przy czym możliwe jest również wykonanie zdjęcia bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
 • w przypadku osób do 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu,
 • w przypadku osób uczących się, powyżej 16. roku życia, i studiujących - do 26. roku życia - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki, które stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu Programu „Suwalska Karta Mieszkańca”,
 • w przypadku osób powyżej 18. roku życia - podpisana "Zgoda pełnoletniego członka rodziny" zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu Programu „Suwalska Karta Mieszkańca”,
 • w przypadku rodzin zastępczych - postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej - do wglądu,
 • w przypadku dziecka przebywającego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach - dokument to potwierdzający - do wglądu - lub zaświadczenie dyrektora o przebywaniu dziecka w tej placówce - do wglądu,
 • w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie, zawierające adres zamieszkania na terenie Suwałk, z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach - do wglądu,
 • w przypadku niepracującego współmałżonka, który nie jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia, w tym o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego, zawierające klauzulę: "Oświadczam, że jestem świadoma /świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" - którego wzór stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu Programu „Suwalska Karta Mieszkańca”,
 • w przypadku osób otrzymujących zasiłek stały - oryginał aktualnej decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach - do wglądu,
 • w przypadku rolników - oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie Suwałk i utrzymywaniu się wyłącznie z rolnictwa, zgodne z załącznikiem nr 8 do Regulaminu Programu „Suwalska Karta Mieszkańca”,
 • w przypadku wnioskowania o wydanie Karty - „W”: podpisane przez oboje rodziców oświadczenie, którego wzór został określony w załączniku nr 12 do Regulaminu Programu „Suwalska Karta Mieszkańca”.


Opłaty:

 • Suwalska Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie.
 • Duplikat wydawany jest za opłatą 10 zł
  numer rachunku bankowego: 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949 wpisując w tytule: duplikat Suwalskiej Karty Mieszkańca

Tryb odwoławczy - brak

Podstawy prawne:

 • uchwała nr XLVII/589/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki pn. "Suwalska Karta Mieszkańca".
 • zarządzenie nr 345/2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Programu „Suwalska Karta Mieszkańca” oraz wzorów dokumentów związanych z programem.
 • zarządzenie nr 347/2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania Suwalskiej Karty Mieszkańca obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Urząd Miejski w Suwałkach
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,
 
Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Adres: ul. T. Noniewicza 71A - Biuro Obsługi Interesanta, parter

Telefon: (87) 563-57-13; (87) 563-56-06,

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek - 08:00 - 16:00
Wtorek - 07:30 - 15:30
Środa - 07:30 - 15:30
Czwartek - 07:30 - 15:30
Piątek - 07:30 - 15:30
Sobota - Nieczynne
Niedziela - Nieczynne

UWAGA!!!

Aby złożyć wniosek o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca za pomocą platformy ePUAP należy w formularzu elektronicznym pisma ogólnego dołączyć, jako załączniki:

 • Wypełniony wniosek o wydanie karty (w formacie .pdf),
 • Skany zdjęć osób, dla których wnioskowane są karty (np. zdjęcie dowodowe w formacie .jpg),
 • W przypadku osób uczących się, powyżej 16. roku życia, i studiujących - do 26. roku życia - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,
 • Pierwszą stronę zeznania rocznego PIT (w przypadku emerytów PIT 40A) za ostatni rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach zeznania rocznego PIT i z podanym adresem zamieszkania na terenie miasta Suwałki lub wskazanym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta Suwałk, a w przypadku rozliczania się przez Internet - pierwszą stronę złożonego w formie elektronicznej zeznania rocznego PIT (wraz z numerem referencyjnym nadanym przez system Ministerstwa Finansów),
 • W przypadku rozliczania się z dochodu uzyskanego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wraz z pierwszą stroną PIT, nie zawierającą adresu zamieszkania, dodatkowo należy przedłożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania przedsiębiorcy na terenie Suwałk, zgodne z załącznikiem nr 14 do Regulaminu Suwalskiej Karty Mieszkańca,
 • W przypadku osób do 26. roku życia, korzystających z ulgi "Bez PIT dla młodych" - PIT 11 od pracodawcy z podanym adresem zamieszkania na terenie miasta Suwałki,
 • W przypadku osób, które zamieszkały na terenie miasta Suwałki w roku kalendarzowym złożenia wniosku złożony w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach formularza ZAP-3 (Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej) z podanym aktualnym adresem zamieszkania lub NIP-7 (Zgłoszenie identyfikacyjne /zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem) z podanym aktualnym adresem zamieszkania na terenie Suwałk.

 

Złożenie pisma ogólnego bez załączników nie wystarczy do uzyskania

Suwalskiej Karty Mieszkańca !

 

Pozostałe wymagane dokumenty (informacje we wniosku) niezbędne do wydania Suwalskiej Karty Mieszkańca należy okazać przy odbiorze karty.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Suwalskiej Karty Mieszkańca

Wypełnione dokumenty należy wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2023-09-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13