Ogłoszenie z dnia 2011-11-08 - Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolnicze - Dubowo I

Data 2011-11-08
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolnicze - Dubowo I

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej

 

z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

1. Przedmiotem przetargu jest  oddanie w dzierżawę  nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Suwałki, niezabudowanej, położonej w Suwałkach – Dubowo I,  obręb  nr 8, składającej się z części działki ozn. nr geod. 32835 o pow. 4,9700 ha, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy V.

2. Grunt ten zostanie wydzierżawiony na okres do 3 lat  tj. do  dnia  30 września 2014 roku z przeznaczeniem na cele rolnicze.

3. Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy położona jest na terenie, dla którego brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wnosi 1000 zł  (słownie: jeden tysiąc złotych).

5. Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1,  pokój nr 38.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wpłacenie wadium w  wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach  nr  76 1240 5211 1111 0000 4929 8215  Bank  Pekao  S.A Oddział w Suwałkach do dnia 6 grudnia 2011 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

-  złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu;

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie  dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu   przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

8. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, która nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej.

9. W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet kwoty czynszu dzierżawnego.

10. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

11. Istotne warunki dzierżawy:

-  teren będący przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiony na okres do  3 lat  tj. do  dnia 30 września 2014 roku z przeznaczeniem na cele rolnicze;

-  czynsz roczny za dzierżawę, który zostanie ustalony w wyniku przetargu, dzierżawca będzie zobowiązany uiszczać do dnia 31 marca każdego roku, bez dodatkowego wezwania do zapłaty, na wskazane konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach;

-  dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany będzie do uiszczania podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami i innych obciążeń związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy;

-  dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według  zasad prawidłowej i racjonalnej gospodarki rolnej;

-  koszty ewentualnych wypisów i wyrysów oraz okazanie na żądanie Dzierżawcy przedmiotu dzierżawy w terenie, ponosi Dzierżawca.

12. Przetarg odbędzie się  w  dniu  9 grudnia 2011 r.  o godz. 1100  w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1,  w sali nr 146.

13. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Suwałk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

14. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1, pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2011-11-08

Data modyfikacji: 2011-11-08

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2011-11-08