Oferta pracy na stanowisku specjalista ds. organizacji imprez w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach z dnia 2014-03-05

Data 2014-03-05
Stanowisko specjalista ds. organizacji imprez w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach ustalonego Zarządzeniem nr 36/2013 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 11 lipca 2013 roku

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

I. Nazwa i adres jednostki

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2                 

 

II. Określenie nazwy stanowiska urzędniczego, na które prowadzony jest nabór

Specjalista ds. organizacji imprez            

III. Określenie wymagań związanych z wyżej wymienionym stanowiskiem

Kandydat na stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ((Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).

1. Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie;

2)  wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: turystyka i rekreacja, AWF, marketing;

3)  co najmniej 4-letni staż pracy;

4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)  brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)  nieposzlakowana opinia.

2.  Wymagania dodatkowe:

1)  doświadczenie zawodowe – co najmniej roczny staż pracy przy organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, innych;

2)  uprawnienia instruktora sportu/rekreacji ruchowej w co najmniej jednej dyscyplinie;

3)  znajomość przepisów ustaw: o pracownikach samorządowych, o sporcie, o bezpieczeństwie imprez masowych;

4)  biegła znajomość pakietu MS Office;

5)  umiejętności organizacyjne;

6)  znajomość języka obcego (angielski/niemiecki) w stopniu zaawansowanym.

IV. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku

Do zadań specjalisty ds. organizacji imprez należeć będzie w szczególności:

1)  planowanie roczne w zakresie organizacji imprez sportowych (turnieje, mecze) oraz imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Miasta i turystów;

2)  planowanie i organizacja imprez dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki, ze szczególnym uwzględnieniem ferii zimowych i wakacji letnich;

3)  opracowywanie kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych oraz jego rozpowszechnianie w wersji papierowej, w mediach i drogą internetową;

4)  kompleksowa organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych oraz promujących Miasto Suwałki (planowanie i realizacja działań na wszystkich etapach organizacji imprez);

5)  sporządzanie dokumentacji związanej z organizowanymi zawodami i imprezami;

6)  przygotowywanie sprawozdań ze zorganizowanych lub współorganizowanych imprez;

7)  prowadzenie akcji propagującej aktywny wypoczynek wśród mieszkańców Suwałk;

8)  redagowanie informacji o zrealizowanych działaniach i projektach oraz publikowanie ich na stronie internetowej Ośrodka;

9)  współpraca z mediami w zakresie promocji organizowanych zawodów i imprez;

10) współpraca z Urzędem Miejskim w Suwałkach,  innymi instytucjami samorządowymi, oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju sportu i rekreacji;

11) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na organizację imprezi zawodów oraz na realizację innych przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej.

V. Warunki pracy na stanowisku specjalisty ds. organizacji imprez – praca biurowo - terenowa w pełnym wymiarze czasu pracy.

VI. W miesiącu lutym 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił ponad 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

1)   curriculum vitae;

2)   list motywacyjny;

3)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)   kserokopia dokumentu określającego posiadane obywatelstwo;

5)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

6)   kserokopie świadectw pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu w chwili składania  oferty – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu);

7)   dokumenty poświadczające doświadczenie w organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych lub innych (w formie referencji) oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

8)   oświadczenie kandydata  o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem;

9)   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem;

10) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. organizacji imprez;

11) wykaz złożonych dokumentów.

List motywacyjny i  CV  powinny być opatrzone klauzulą:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) a także własnoręcznym podpisem.

Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem – podpisem kandydata.

Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

VIII. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Kandydaci przystępujący do otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze składają w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach, pokój nr 205, w terminie do dnia 17 marca 2014r. do godz. 1000, wymagane dokumenty, o których mowa w pkt VII ogłoszenia, w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko Specjalisty ds. organizacji imprez.”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (strona internetowa Urzędu Miejskiego w Suwałkach) oraz na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji i tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-03-05

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2014-03-05

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-03-05