Oferta pracy na stanowisku samodzielny referent ds. księgowości w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach z dnia 2008-10-01

Data 2008-10-01
Stanowisko samodzielny referent ds. księgowości w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach
O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art. 3a ust 5 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)
 
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. księgowości
 
I. Nazwa i adres jednostki
Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
ul. Sejneńska 33, 16-400 Suwałki
Tel. (087)565-36-30
 
II. Określenie stanowiska
 samodzielny referent ds. księgowości
 
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
 
Kandydat na stanowisko powinien spełniać wymagania określone dla tego stanowiska w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) oraz w art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” tj.:
 
1. Wymagania niezbędne:
1)      Być obywatelem polskim;
2)      Posiadać:
-         kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym wyżej stanowisku,
-         pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
-         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
-        wykształcenie minimum średnie ekonomiczne (przy wykształceniu średnim wymagany minimum czteroletni staż pracy);
3)      Nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne;
4)      Cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
 
2. Wymagania dodatkowe:
      1)          Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych; Płatnik, płacowy Symfonia, Perseus,
      2)          Znajomość przepisów z zakresu: podatków, ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
      3)            Znajomość zasad rachunkowości oraz planów kont jednostek budżetowych;
      4)            Dobra znajomość obsługi komputera, w tym: programu Excel, Word;
      5)            Dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole;
      6)            Dokładność, skrupulatność, komunikatywność.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.
Samodzielny referent ds. księgowości podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu.
Do zadań jego należy m.in.:
-    prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, przestrzeganie ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
-         kompletowanie dowodów stanowiących podstawę księgowania dokumentów oraz ich wprowadzanie do programu księgowego,
-       prowadzenie obsługi kasowej szkoły,
-    obsługa prowadzonej w szkole sprzedaży – wystawianie faktur VAT, rejestr
      sprzedaży, deklaracje VAT,
-       rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT,
-       prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
-       prowadzenie dokumentacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
-       prowadzenie spraw w sposób umożliwiający terminowe sporządzenie sprawozdań z zakresu powierzonych zadań,
 
V. Oferta kandydata powinna zawierać:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) kopia dowodu osobistego;
4) życiorys zawodowy (CV);
5) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane i preferowane oraz staż 
    pracy 
6) dokumenty potwierdzające wykształcenie (odpis dyplomu i inne dokumenty lub ich  
     kserokopie),
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku
    urzędniczym;
8) oświadczenie o niekaralności (w przypadku wyboru na stanowisko urzędnicze kandydat
    dostarcza zaświadczenie o niekaralności);
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
    rekrutacji.
 
Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
( mogą być potwierdzone czytelnym podpisem przez kandydata).
 
VI. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów.
Kandydaci przystępujący do naboru na urzędnicze stanowisko składają w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach ul. Sejneńska 33, pokój nr 7, w terminie do dnia 15 października 2008 r. do godz.10-tej, wymagane dokumenty, o których mowa w cz. V ogłoszenia w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu, z dopiskiem „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds. księgowości”
 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (strona internetowa Urzędu Miejskiego w Suwałkach) oraz na stronie internetowej ZST i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych.
 
Suwałki, 01.10.2008 r.

Udostępniający: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach mgr Czesław Wielgat

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-10-02

Data modyfikacji: 2008-10-02

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-10-02