Oferta pracy na stanowisku Referent ds. administracyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach z dnia 2008-10-21

Data 2008-10-21
Stanowisko Referent ds. administracyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach
 
OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zmianami), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 maja
2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o kolegiach
odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 122, poz. 1020)
 
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze
 
I. Nazwa i adres jednostki
Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul Sejneńska 33
 
II. Określenie stanowiska urzędniczego - Referent ds. administracyjnych
 
III. Określenie wymagań na ww. stanowisko
1. Wymagania niezbędne
     a) kandydat powinien posiadać:
         - wykształcenie administracyjne co najmniej średnie
         - pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać w pełni z praw publicznych,
         - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
     b) umiejętność posługiwania się systemem operacyjnym Windows 98/2000/Xp/Vista,
         bazą danych MS Access,
    c) dobra znajomość internetu, programów pocztowych,
    d) nie być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie,
    e) cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
2. Wymagania dodatkowe
     a) minimum 3 letni staż pracy
3. Wymagania preferencyjne
a)      doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
IV. Zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku.
Ogólny zakres obowiązków służbowych związanych z kancelarią uczniowską.
1. Prowadzenie całości dokumentacji osobowej uczniów i absolwentów.
2. Prowadzenie księgi uczniów, również elektronicznie w programie KA2.
3. Przygotowywanie dokumentacji związanej z naborem do szkół i przyjmowanie
    dokumentów kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły.
4. Terminowe sporządzanie stosownych sprawozdań statystycznych. 
5. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z procedurą
    wszystkich typów egzaminów występujących w szkole.
 
V. Wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania.
1. Kandydaci składają w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy
    ul. Sejneńska 33 w terminie do 04.11.2008 r. do godz.14:00 wymagane dokumenty
    w zaklejonej kopercie zawierającej:
  • list motywacyjny
  • życiorys (CV )z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej
  • kwestionariusz osobowy
  • dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy
            (kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem)
  • zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań   
            zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku referent ds. administracyjnych)
  • oświadczenie kandydata o niekaralności.
 
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnej z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22
marca 1990 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze
zmianami).
 
2. Na kopercie kandydat podaje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu oraz wpisuje „Oferta na stanowisko referenta ds. administracyjnych.
 
 
Suwałki, 21.10.2008 r.
 
 

Udostępniający: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-10-22

Data modyfikacji: 2008-10-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-10-22