Oferta pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2014-09-29

Data 2014-09-29
Stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

podinspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 

I. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie wyższe preferowane prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,

 • znajomość języka angielskiego (na poziomie B2),

 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.

II. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w obsłudze inwestora, promocji inwestycyjnej, przygotowaniu ofert inwestycyjnych ,

 • znajomość dodatkowego języka obcego ( rosyjski lub niemiecki),

 • umiejętność obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 1. Opracowywanie i dystrybucja ofert inwestycyjnych oraz innych materiałów służących promocji inwestycyjno – gospodarczej miasta.

 2. Przygotowywanie i prowadzenie negocjacji z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć.

 3. Kompleksowa obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych w ramach przygotowywanych i prowadzonych przez nich w mieście inwestycji.

 4. Utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem gospodarczym, Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Parkiem Naukowo – Technologicznym Polska – Wschód Sp. z o.o., organizacjami przedsiębiorców, stowarzyszeniami branżowymi i izbami gospodarczymi w zakresie promocji oferty inwestycyjnej miasta.

 5. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i ożywienia gospodarczego miasta i regionu, a w szczególności organizowanie prezentacji gospodarczych miasta na targach i imprezach wystawienniczych, w tym we współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami gospodarczymi.

 6. Gromadzenie oraz aktualizowanie informacji dotyczących potencjału gospodarczego miasta i warunków inwestycyjnych, w tym między innymi gruntów przeznaczonych na cele gospodarcze, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rynku pracy, organizacji biznesowych, finansowych, itp. .

 7. Przygotowywanie oraz aktualizacja prezentacji inwestycyjno – gospodarczej miasta.

 8. Wdrażanie i monitoring zadań wynikających z „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014 – 2020”.

 9. Realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Wydział roli Transgranicznego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Suwałkach.

 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta i Naczelnika Wydziału.

IV. Warunki pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych:

- praca biurowa.

V. W miesiącu sierpniu 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wrozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osóbniepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:

 • życiorys,

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy,

 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

 • inne dodatkowe dokumenty ( kopie) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 • oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie o stanie zdrowia,

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, niezbędnych do przeprowadzenia naboru.

Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem - podpisem kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 4 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach” w terminie do dnia 13 października 2014 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 

Suwałki,. 29 września 2014 r.

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2014-10-01

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2014-10-01

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2014-10-01