Oferta pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2009-07-22

Data 2009-07-22
Stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu

Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1

 
1. Wymagania niezbędne:

    a) obywatelstwo polskie,

    b) wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze lub pedagogiczne,

    c) niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

    d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.

 
2. Wymagania dodatkowe:

 a) stażpracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego lub
    oświatowych,

 b) znajomość prawa oświatowego i administracyjnego oraz polityki edukacyjnej,

 c) umiejętność obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu,

 d) znajomość języka angielskiego /na poziomie komunikacji/.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 a) prowadzenie dokumentacji organizacyjnej wybranych jednostek oświatowych, dla których
     organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,

 b) stały nadzór nad roczną i bieżącą organizacją pracy tych jednostek,

     /akceptowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych i aneksów do tych arkuszy/,

 c) koordynowanie i kontrola polityki kadrowej dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek,

 d) prowadzenie bieżącego nadzoru szkół i placówek na podstawie opracowanego planu kontroli
     na dany rok szkolny, zgodnie z zadaniami organu prowadzącego / art.5 ust.7 ustawy o systemie
     oświaty/,

 e) współdziałanie z dyrektorami nadzorowanych placówek przy tworzeniu warunków
     organizacyjnych do wdrażania innowacji pedagogicznych i eksperymentów,

 f) sporządzanie w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału opinii o pracy dyrektorów
     nadzorowanych szkół i placówek w zakresie zadań organu prowadzącego,

 g) kontrola tygodniowego rozkładu zajęć w nadzorowanych szkołach, zgodnie z przepisami bhp,

 h) współpraca z dyrektorami jednostek w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych,

 i) prowadzenie dokumentacji i czuwanie nad właściwą realizacją zajęć pozalekcyjnych,

 j) prowadzenie zadań z zakresu stypendiów motywacyjnych,

 k) opracowywanie   harmonogramu   konkursów   i   imprez   organizowanych   przez   szkoły,
    finansowanych przez miasto oraz nadzorowanie ich przebiegu,

 l) opracowywanie materiałów na potrzeby Prezydenta Miasta, Komisji Rady Miejskiej w zakresie
    przydzielonych zadań szczegółowych,

 ł) realizacja innych zadań wynikających z bieżących spraw Wydziału Oświaty, Wychowania
    i Sportu Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, a zleconych przez Naczelnika Wydziału .

4. Wymagane dokumenty:

   a) życiorys (CV),

   b) list motywacyjny,

   c) kwestionariusz osobowy,

   d) dokument poświadczający wykształcenie,

   e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

   f) kserokopie świadectw pracy,

   g) oświadczenie o niekaralności,

   h) zaświadczenie o stanie zdrowia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16- 400 Suwałki, pokój nr 5 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach w terminie do dnia   5 sierpnia  2009 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej /bip.um.suwalki.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV /z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.03.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926/ oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami/.”

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Maria Święcicka - Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-07-22

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-07-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-07-22