Oferta pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2009-01-26

Data 2009-01-26
Stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich

Urzędu Miejskiego w Suwałkach
 
1. Wymagania niezbędne :

a) wykształcenie wyższe (preferowany kierunek administracja),

b) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

c) umiejętność obsługi komputera,

d) obywatelstwo polskie,

e) niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.

2. Wymagania dodatkowe :

a) umiejętność prowadzenia postępowania administracyjnego,

b) znajomość ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

c) umiejętność samodzielnego organizowania pracy na stanowisku oraz kreatywność,

d) łatwość nawiązywania kontaktów z klientami,

e) umiejętność pracy w zespole.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a) prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie zameldowania i wymeldowania decyzją administracyjną,

b) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,

c) prowadzenie kartoteki (KOM) stałych mieszkańców miasta,

d) upowszechnianie numerów ewidencyjnych PESEL,

e) aktualizowanie zapisów w stałym rejestrze mieszkańców,

f) wprowadzanie zmian w bazach danych ewidencji ludności (LBD),

g) załatwianie bieżącej korespondencji związanej z ewidencją ludności oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,

h) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych uprawnionym do tego podmiotom i osobom,

i) udzielanie informacji w sprawach ewidencji ludności.

 
4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych     studiów),

d) kwestionariusz osobowy,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) kserokopie świadectw pracy,

g) oświadczenie o niekaralności,

h) zaświadczenie o stanie zdrowia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 5 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Suwałkach w terminie do dnia 09 lutego 2009 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej    ( bip.um.suwalki.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1,16-400 Suwałki.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 
 
 
Suwałki, 2009-01-26

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-01-28

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-01-28

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-01-28