Oferta pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2008-11-28

Data 2008-11-28
Stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu

Urzędu Miejskiego w Suwałkach

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe administracyjne, prawne lub pedagogiczne,

c) niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego lub
oświatowych,

b) znajomość prawa oświatowego i administracyjnego,

c) umiejętność obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie dokumentacji organizacyjnej funkcjonujących na terenie Suwałk: publicznych
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

b) stały nadzór nad roczną i bieżącą organizacją pracy wymienionych szkół i placówek

/akceptowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych i aneksów do tych arkuszy/,

c) koordynowanie i kontrola polityki kadrowej dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek,

d) prowadzenie bieżącego nadzoru wymienionych szkół i placówek na podstawie

opracowanego planu kontroli na dany rok szkolny, zgodnie z zadaniami organu

prowadzącego / art.5 ust.7 ustawy o systemie oświaty/,

e) współdziałanie z dyrektorami nadzorowanych placówek przy tworzeniu warunków

organizacyjnych do wdrażania innowacji pedagogicznych i eksperymentów,

f) sporządzanie w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału opinii o pracy dyrektorów

nadzorowanych szkół i placówek w zakresie zadań organu prowadzącego,

g) prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku nauki,

h) ustalanie wymiaru godzin nauczania indywidualnego i kontrola jego organizacji,

i) kontrola tygodniowego rozkładu zajęć w nadzorowanych szkołach, zgodnie z przepisami bhp,

j) czuwanie nad właściwą organizacją zadań w zakresie :

- przygotowania egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego,

- przeprowadzania egzaminów maturalnych / właściwe przygotowanie sal itp./,

- przygotowanie planu naboru do szkół ponadgimnazjalnych /koordynacja i wydanie informatora
miejskiego/,

k) realizacja zadania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

l) współpraca z dyrektorami jednostek w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych,

ł) koordynowanie spraw związanych ze sporządzaniem zbiorczych danych z zakresu

Systemu Informacji Oświatowej / SIO / i Ka 2.

m) współpraca ze szkołami publicznymi prowadzonymi przez inne organy niż Miasto

Suwałki /Zespół Szkół Sióstr Salezjanek, Zespół Szkół nr 7/.

n) opracowywanie materiałów na posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, Komisji Rady

Miejskiej w zakresie przydzielonych zadań szczegółowych.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy,

d) dokument poświadczający wykształcenie,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) kserokopie świadectw pracy,

g) oświadczenie o niekaralności,

h) zaświadczenie o stanie zdrowia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego,
ul. Mickiewicza 1, 16- 400 Suwałki, pokój nr 5 z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach
w terminie do dnia 12 grudnia 2008 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej /bip.um.suwalki.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV /z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.03.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926/ oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami/.”

 

 

Udostępniający: Zbigniew De-Mezer - Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-11-28

Data modyfikacji: 2008-11-28

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-11-28