Oferta pracy na stanowisku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2015-07-24

Data 2015-07-24
Stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo umyślne, przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: ekonomiczne lub menadżerskie,   prawo,  ochrona środowiska,  gospodarka komunalna,
 7. posiadanie co najmniej 3 letniego  stażu  pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności  gospodarczej  o charakterze zgodnym z  wymaganiami  na   danym  stanowisku,
 8. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego   ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko, o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach, o gospodarce komunalnej, kodeksu spółek handlowych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych,
 9. umiejętność obsługi komputera w tym obsługa programów: pakietu MS Office.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 3. znajomość ustaw: o publicznym transporcie zbiorowym, o ochronie zwierząt, prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o odpadach, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, o finansach publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 4. znajomość języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym – preferowany język angielski,
 5. ukończone studia podyplomowe.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

 1. Opracowywanie programów ochrony środowiska miasta.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem, ochrony wód, gleby i ziemi.
 3. Realizacja zadań w zakresie odbioru odpadów komunalnych i postępowaniem z odpadami innymi niż komunalne.
 4. Prowadzenie nadzoru w zakresie prawidłowego postępowania ze ściekami komunalnymi.
 5. Prowadzenie procedur administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
 6. Monitoring zamkniętego składowiska odpadów.
 7. Prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem, funkcjonowaniem oraz zniesieniem form ochrony przyrody na terenie miasta.
 8. Podejmowanie działań służących popularyzacji zagadnień dotyczących ochrony środowiska i przyrody.
 9. Prowadzenie kontroli oraz zlecanie badań w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
 10. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 11. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów wymagających zezwolenia.
 12. Nadzór nad gospodarką leśną, bieżącym utrzymaniem terenów zieleni, zakładaniem nowych terenów oraz nasadzeniami.
 13. Nadzór nad bieżącym utrzymaniem koryta i nabrzeży rzeki Czarna Hańcza.
 14. Prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem zwierząt na terenie miasta we tym zwalczania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne.
 15. Organizowanie i nadzór nad postepowaniem ze zwłokami zwierzęcymi.
 16. Opiniowanie oraz wydawanie decyzji w sprawach koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie złóż kopalin.
 17. Nadzór, przyjmowanie zgłoszeń, zatwierdzanie projektów robót i prac geologicznych.
 18. Nadzór nad utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i pomników.
 19. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok.
 20. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem cmentarza komunalnego.
 21. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem targowisk.
 22. Nadzór nad działalnością z zakresu utrzymania czystości i porządku w mieście.
 23. Prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia miasta w energię cieplną, elektryczną i gaz.
 24. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego, dokonywanie analiz funkcjonowania komunalnych jednostek organizacyjnych miasta oraz obsługa techniczno-administracyjna związana
  z realizacją zadań Prezydenta, jako organu spółek komunalnych.
 25. Nadzorowanie działalności jednostek podległych (ZDIZ, ZBM) nadzorowanie realizacji Programu rozwoju budownictwa komunalnego. 

IV. Warunki pracy na stanowisku naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach – praca biurowa.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w czerwcu 2015 r. był niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy oraz oryginały lub kserokopie innych dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia ( poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)  potwierdzające wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne   przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadni one podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 11. kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

VII. Dokumenty należy składać w terminie do 10 sierpnia 2015 r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 6, w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na stanowisko naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach”.

        Aplikacje, które wpłyną po wskazanym wyżej terminie – nie będą rozpatrywane.

 

 

Suwałki, 24 lipca 2015 r.

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2015-07-24

Data modyfikacji: 2015-07-24

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2015-07-24