Oferta pracy na stanowisku księgowego w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach z dnia 2011-07-28

Data 2011-07-28
Stanowisko księgowego w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Działając na podstawie Art. 13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U.
z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ) oraz Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach.

 

Dyrektor Przedszkola nr 7 w Suwałkach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres jednostki

Przedszkole nr 7

ul. Andersa 10

16-400 Suwałki

Tel. (87) 567-25-89

2. Określenie stanowiska urzędniczego

księgowy

3. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu – 20 godzin tygodniowo

4. Miejsce wykonywania pracy:  Przedszkole nr 7 w Suwałkach

5.Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku księgowy,

3) co najmniej wykształcenie średnie ekonomiczne,

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

5) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślnie popełnione.

6.Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach budżetowych,

2) znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej,

3) biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych firmy ProgMan (Płace, Kadry, Zlecone, Wyposażenie, Arkusz Organizacyjny),

4) samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.

   Zakres wykonywanych zadań:

1) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi

przepisami i zasadami,

2) sporządzanie sprawozdań finansowych,

3) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

4) sporządzanie list płac oraz dokumentów rozliczeniowych ZUS, US,

5) sporządzenie wszelkich sprawozdań dotyczących wynagrodzeń pracowników.

7. Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny i CV,

2) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

3) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,

4) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

5) oświadczenie o niekaralności,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

7) kserokopia dowodu osobistego.

8. Miejsce i termin składania dokumentów:

   Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach lub przesyłać na adres wskazany w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia w terminie do 10.08.2011 r. do godz. 15:00 z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – księgowy w Przedszkolu nr 7”.

Udostępniający: Maria Jolanta Butkiewicz - Dyrektor Przedszkola nr 7 w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szczęsna

Wprowadzający: Elżbieta Szczęsna

Data wprowadzenia: 2011-07-28

Data modyfikacji: 2011-07-28

Opublikował: Elżbieta Szczęsna

Data publikacji: 2011-07-28