Oferta pracy na stanowisku księgowego –podlega Głównemu księgowemu (0,5) etatu z dnia 2009-08-03

Data 2009-08-03
Stanowisko księgowego –podlega Głównemu księgowemu (0,5) etatu
                  Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 
       Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 )
                                         Dyrektor Przedszkola nr 7 w Suwałkach ogłasza nabór
                                                               na stanowisko urzędnicze
 
I.Nazwa i adres jednostki
 
Przedszkole nr 7
Ul.Andersa 10
16-400 Suwałki
 
II. Określenie stanowiska urzędniczego
Stanowisko „ księgowego” –podlega Głównemu księgowemu
            ½ etatu
III.Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym
 
1.Wymagania niezbędne
 
Do naboru może przystąpić osoba, która posiada:
-polskie obywatelstwo
-niekaralność
-pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku
- nieposzlakowaną opinię.
 
2.Wymagania preferowane
 
-znajomość zasad naliczania wynagrodzeń,
-znajomość zasad rozliczania ubezpieczeń społecznych,
-znajomość zasad naliczania podatków dochodowych,
-znajomość obsługi komputera i obsługi programów komputerowych.
 
IV. Zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku
 
-sporządzanie list płac pracowników, deklaracji rozliczeniowych ZUS,
-prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym
-sporządzanie analiz i sprawozdań z wykonanych wynagrodzeń
-przestrzeganie dyscypliny budżetowej
 
V. Wskazanie wymaganych dokumentów
 
1.Dokumenty niezbędne
- list motywacyjny i CV
-kserokopia dowodu osobistego
-odpis lub kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje
-oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych
-zaświadczeni lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie ww. stanowiska
-oświadczenie o niekaralności
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 
2.Dokumenty dodatkowe
-kserokopie świadectw pracy
-kserokopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności
 


3.Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Przedszkolu nr 7 lub przesyłać na adres wskazany w pkt I niniejszego ogłoszenia w terminie do 17 sierpnia 2009r. do godz.1500 z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze- księgowy – w Przedszkolu nr 7 w Suwałkach.”
4.Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
                                                                                  Ewa Romanowska
                                                                                  Dyrektor

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Przedszkola nr 7 w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2009-08-03

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2009-08-03

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2009-08-03