Oferta pracy na stanowisku księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach z dnia 2008-09-02

Data 2008-09-02
Stanowisko księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach


Oferta pracy na stanowisku księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach z dnia 2008-09-02

O G Ł O S Z E N I E
 


Na podstawie art. 3a ust 5 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)
 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – księgowy
 
I. Nazwa i adres jednostki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 9, 16-400 Suwałki
Tel. (087) 566-58-78
 
II. Określenie stanowiska
Księgowy
 
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
Kandydat na stanowisko powinien spełniać wymagania określone dla tego stanowiska w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) oraz w art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą” tzn.:
 
1. Wymagania niezbędne:
1. Być obywatelem polskim.
2. Posiadać:
 kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym wyżej stanowisku,
  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 wykształcenie minimum średnie ekonomiczne (przy wykształceniu średnim wymagany 5-letni staż pracy);
3. Nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne.
4. Cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
 
2. Wymagania preferowane:
1. Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych: QWANT, kadrowo-płacowych QWARK, Płatnik.
2. Znajomość przepisów z zakresu: podatków, ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
3. Znajomość zasad rachunkowości oraz planów kont jednostek budżetowych;
4. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym: programu Excel, Word;
5. Dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole;
6. Dokładność, skrupulatność, komunikatywność.
 
 
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.
Księgowy podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu.
Do zadań jego należy m.in.:
 prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, przestrzeganie ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
 kompletowanie dowodów stanowiących podstawę ewidencji operacji gospodarczych oraz dokonywanie wstępnej kontroli kompletności, rzetelności, pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowo-księgowych stanowiących podstawę operacji finansowych,
 dekretacja dowodów stanowiących podstawę księgowania dokumentów oraz ich wprowadzanie do programu księgowego;
 prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 sporządzanie list płac oraz dokumentów rozliczeniowych ZUS, obsługa programu Płatnik,
 rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie zaliczki pdof,
 prowadzenie spraw w sposób umożliwiający terminowe sporządzenie sprawozdań z zakresu powierzonych zadań;
 
V. Oferta kandydata powinna zawierać:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) kopia dowodu osobistego;
4) życiorys zawodowy (CV);
5) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe niezbędne i preferowane oraz staż pracy (w przypadku pozostawania w chwili składania oferty w zatrudnieniu – umowa o pracę),
6) dokumenty potwierdzające wykształcenie (odpis dyplomu i inne dokumenty lub ich kserokopie),
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;
8) oświadczenie o niekaralności;
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź przez Notariusza.
 

 

VI. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów.
Kandydaci przystępujący do naboru na urzędnicze stanowisko składają w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 9, w terminie do dnia 17 września 2008 r. do godz.10.00 wymagane dokumenty, o których mowa w cz. V ogłoszenia.
Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem zwrotnym oraz numerem telefonu, z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – księgowy”.
 
Aplikacje, które wpłyną drogą elektroniczną lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (strona internetowa Urzędu Miejskiego w Suwałkach) oraz na stronie internetowej SOSW nr 2 i tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.
 
Suwałki, 03.09.2008 r.

 

 

 

 

 

Udostępniający: sosw2

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2008-09-04

Data modyfikacji: 2008-09-04

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2008-09-04