Oferta pracy na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej w Suwałkach z dnia 2015-12-16

Data 2015-12-16
Stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

 

1. Wymagania kwalifikacyjne:

1) Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie;

b) wykształcenie wyższe magisterskie;

c) co najmniej pięcioletni staż pracy;

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

e) nieposzlakowana opinia;

f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

h) uregulowany stosunek do służby wojskowej;

i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku potwierdzony orzeczeniem lekarskim;

j) znajomość regulacji prawnych: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o strażach gminnych, kodeks postepowania administracyjnego, prawo o ruchu drogowym, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o finansach publicznych.

2) Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem;

b) umiejętność podejmowania decyzji;

c) prawo jazdy kategorii B;

d) samodzielność, kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność współpracy;

e) dyspozycyjność.

2. Zakres  podstawowych zadań:

1) ochrona porządku i spokoju w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem, kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia, eliminacji zagrożeń zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych, skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4) zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb,

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień, miejsca pomocy ambulatoryjnej lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zagrożenia w miejscu publicznym lub znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi,  samorządowymi i organizacjami społecznymi.

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Miasta,

10) koordynacja i obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

3.  Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy;

2) lokalizacja stanowiska pracy: w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Noniewicza 71A. Praca na stanowisku wymaga przemieszczania się w ramach kontroli i nadzoru realizacji zadań.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w  listopadzie 2015 r. , nie wyniósł co najmniej 6 %.

5. Wymagane dokumenty:

1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

2) własnoręcznie podpisany życiorys (CV);

3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy;

4) własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

a) nieposzlakowanej opinii;

b) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);

c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1202);

e) o stanie zdrowia  i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wyksztalcenie i kwalifikacje zawodowe *;

6) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202)*;

7) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę *.

6. Termin , miejsce i forma składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne można:

a) składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 6,  

b) przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1  16-400 Suwałki,                                                            

2) Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Miejskiego lub przesłane pocztą winny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko   Komendanta Straży Miejskiej w Suwałkach”.

3)  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2015 r. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia do urzędu lub data stempla pocztowego.

 

Suwałki dn. 16.12.2015 r.

 

* kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie., oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-12-16

Data modyfikacji: 2015-12-17

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-12-16