Oferta pracy na stanowisku informatyka w Wydziale Informatyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2015-10-08

Data 2015-10-08
Stanowisko informatyka w Wydziale Informatyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza informatyka w Wydziale  Informatyki

Urzędu Miejskiego w Suwałkach

I. Wymagania niezbędne:

1.   Obywatelstwo polskie.

2.   Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.   Niekaralność za przestępstwo umyślne, przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.   Nieposzlakowana opinia.

5.   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

6.   Wykształcenie wyższe o kierunku  -  informatyka.

7.   Posiadanie co najmniej 3 letniego  stażu  pracy na stanowisku informatyka.

8.   Znajomość systemów Windows i Linux.

9.   Administracja  infrastruktury opartej na Active Directory.

10. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

II. Wymagania dodatkowe:

1.   Doświadczenie w zakresie administrowania serwerami Blade w szczególności UCS CISCO, sieci SAN, macierzy dyskowych, wirtualizacji Hyper-V, VMware vSphere, systemu kopii zapasowych EMC Avamar NetWorker, Ferro Backup System, systemu poczty Zimbra.

2.   Umiejętności z zakresu diagnostyki usterek, serwisowania i optymalizacji wydajności komputerów klasy PC i serwerów.

3.   Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętność pracy w zespole.

4.   Znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in.: samorządu gminnego, pracowników samorządowych, postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

III . Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.   Zarządzanie i konfiguracja sieci LAN, WAN.

2.   Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej.

3.   Administracja systemami użytkowanymi w urzędzie (systemy dziedzinowe, systemem obiegu dokumentów, strona BIP).

4.   Nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych, w tym:

  • Zabezpieczenie danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie,
     
  • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów informatycznych.
     

5.   Zarządzanie, nadzór i planowanie rozwoju monitoringu miejskiego.

6.   Pomoc merytoryczna, przeprowadzanie szkoleń użytkowników w zakresie użytkowania systemów operacyjnych, aplikacji biurowych, obsługi sprzętu.

7.   Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia przy zakupie: systemów operacyjnych, systemów dziedzinowych, aplikacji, baz danych, oprogramowania antywirusowego, certyfikatów, sprzętu komputerowego.

8.   Usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

9.   Wykonywanie kopii awaryjnych, administracja serwerem, konfiguracja kont użytkowników w podległych systemach dziedzinowych. 

10.  Realizacja Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

IV. Warunki pracy na stanowisku informatyka w Wydziale Informatyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach – praca biurowa.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, we wrześniu 2015 r. był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1.   List motywacyjny.

2.   CV  (podpisane).

3.   Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.   Kserokopie świadectw pracy oraz oryginały lub kserokopie innych dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

5.   Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6.   Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

7.   Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8.   Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.

9.   Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami,  które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

10.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

11.  Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

VII. Dokumenty należy składać w terminie do 26 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 6, w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na stanowisko informatyka w Wydziale Informatyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach."

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym wyżej terminie – nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania w ramach naboru.

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-10-08

Data modyfikacji: 2015-10-08

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-10-08