Oferta pracy na stanowisku informatyk w Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach z dnia 2014-01-23

Data 2014-01-23
Stanowisko informatyk w Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach

Oferta pracy na stanowisku informatyka

w Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach z dnia 23 stycznia 2014 r.

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach 

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach ogłasza  nabór na stanowisko urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki

Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach

ul. Wylotowa 30

16- 400 Suwałki

II. Określenie stanowiska urzędniczego

Informatyk

III. Wymiar czasu pracy

niepełny wymiar czasu pracy ¼ etatu

IV. Miejsce wykonywania pracy

Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Wylotowa 30

V. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie średnie informatyczne, preferowane wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie informatyki lub pokrewne,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym informatyka,

f) cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

g) znajomość budowy, konfiguracji i eksploatacji sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowych,

h) utrzymanie w sprawności sprzętu i oprogramowania,

i) usuwanie awarii sprzętu komputerowego,

j) dbanie o bezpieczeństwo systemu poprzez:

- stosowanie odpowiednich metod zabezpieczania danych przed dostępem osób niepowołanych,

- dokonywanie okresowych składowań systemu plików serwerów i archiwizacje ważnych plików,

k) konfiguracja i utrzymanie serwerów odpowiedzialnych za funkcjonowanie sieci komputerowej,

m) znajomość systemów operacyjnych Windows, pakietów biurowych MS Office, Open Office,

l) aktualizacje systemu operacyjnego,

m) zapewnienie pomocy technicznej przy realizowaniu zajęć ze sprzętem komputerowym.

2. Zakres głównych wykonywanych zadań na stanowisku:

a) monitorowanie poprawności działania systemów informatycznych,

b) administracja stroną www placówki,

c) wsparcie techniczne dla użytkowników administrowanych systemów;

d) opieka i nadzór nad sprzętem komputerowym;

e) diagnostyka i naprawa w przypadku awarii sprzętu komputerowego;

f) zapewnienie bezpieczeństwa danych w systemie informatycznym;

g) nadawanie uprawnień użytkownikom;

h) archiwizacja systemów, aplikacji i baz danych.

VI. Wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania.

1. Dokumenty niezbędne:

a) list motywacyjny

b) CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

c) oryginał kwestionariusza osobowego,

d) kserokopia dowodu osobistego,

e) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

f) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku informatyka),

g) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych,

h) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba zatrudniona będzie zobowiązana do dostarczenia w ciągu 2 tygodni od dnia zawarcia umowy dokument potwierdzający w/w dane z Krajowego Rejestru Karnego),

i) wykaz złożonych dokumentów.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zmianami)” a także własnoręcznym podpisem.

2. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach przy ul. Wylotowej 30 lub przesłać na adres wskazany w pkt. I niniejszego ogłoszenia w terminie do 03 lutego 2014r. do godziny 12.00. Na kopercie kandydaci umieszczają imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu, a także dopisek „Nabór na stanowisko urzędnicze – informatyk - w Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach”.

3. Dokumenty, które wpłyną do CKP w Suwałkach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.suwalki.pl) oraz na tablicy informacyjnej CKP w Suwałkach przy ul. Wylotowej 30.

Suwałki, dnia 23 stycznia 2014r.

Dyrektor

Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach

                                                                                                                                                   Maciej Jarmocewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-01-23

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2014-01-23

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-01-23