Oferta pracy na stanowisku dyrektora Bursy Szkolnej w Suwałkach z dnia 2008-06-17

Data 2008-06-17
Stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Suwałkach
            O g ł o s z e n i e
Prezydent Miasta Suwałk
ogłasza konkurs      
na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Suwałkach.
 
1. Do konkursu na ww. stanowisko mogą przystąpić osoby, które 
    
posiadają:     
1)      stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
2)      wykształcenie wyższe magisterskie, przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w bursie szkolnej,
3)      ukończone studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, albo kurs doskonalący z zakresu zarządzania oświatą w wymiarze co najmniej 120 godzin, prowadzony przez szkołę wyższą, zakład kształcenia nauczycieli, placówkę doskonalenia nauczycieli, stowarzyszenie lub inną instytucję, a także inną osobę prawną lub osobę fizyczną, ukończony w okresie od   1 stycznia 1992 r. do 1 września 2000 r. lub rozpoczęty przed dniem   1 września   2000 r. i ukończony do dnia 5 czerwca 2003 r. ,
4)      co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
5)       co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce uzyskaną
 w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
       a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy uzyskaną 
       w okresie czterech lat w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora kandydat
       objąłby bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo pozytywną
       ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w okresie roku bezpośrednio przed
       przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
6)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym oraz
7)      nie byli karani karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami) i nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne,
8)      nie byli karani za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne,
9)      nie byli karani zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
z późniejszymi zmianami).
2. Do konkursu mogą przystąpić również nauczyciele mianowani lub dyplomowani, zatrudnieni na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu    administracji rządowej, kuratoriach oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciele mianowani lub dyplomowani urlopowani lub zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy
na podstawie przepisów ustawy o zwizkach zawodowych, spełniający wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej
dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 
3. Do konkursumogą przystąpić również osoby niebędące nauczycielami, które:
1)      ukończyły wyższe studia magisterskie,
2)      posiadają :
a)      co najmniej 5 –letni staż pracy,
b)      wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w placówce,
3)      spełniają wymagania, o których mowa w pkt 1 ppkt 3) i 6) - 9) niniejszego ogłoszenia.
 
Oferty osób przystępujących do konkursów powinny zawierać:
1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju    placówki, w której ubiegają się o stanowisko dyrektora,
2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
3)      akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty  potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, ewentualnie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie ww. dokumentów– w przypadku osoby będącej nauczycielem,
4)      dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego, ewentualnie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie ww. dokumentów – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
5)      dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu zarządzania oświatą, ewentualnie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie ww. dokumentów,
6)      ocenę pracy lub ocenę dorobku zawodowego, o których mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.), ewentualnie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie ww. dokum entów.
7)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8)      oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie
 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104
z późniejszymi zmianami),
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia
 konkursu na stanowisko dyrektora.
 
 
 
 
 
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
 i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Suwałkach
ul. Szkolna 2, w terminie do 2 lipca 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Suwałkach,
ul. Mickiewicza 1 (pokój nr 5).
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci, którzy złożą wymagane dokumenty, zostaną powiadomieni odrębnym pismem.
Szczegółowe informacje nt. konkursu udzielane będą w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (pokój 203, nr telefonu: 5628223)
 
 
 
 

Udostępniający: Zbigniew De-Mezer - Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-07-01

Data modyfikacji: 2008-07-01

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-07-01