Oferta pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Suwałkach z dnia 2008-09-11

Data 2008-09-11
Stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
 
                                                                                                                                                 
 

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1  

audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Suwałkach  
                                                           
  1. Wymagania :
   a)   obywatelstwo polskie,
b)   wykształcenie wyższe,
c)       kwalifikacje zawodowe dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego wymienione w art.
58 pkt.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z późn. zm. ) lub złożyła w latach 2003 – 2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na
audytora wewnętrznego przed Komisja Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,
d) pełna zdolność do czynności prawnych i pełne korzystanie z praw publicznych,
e) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
f)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku audytora wewnętrznego.
              
  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)       wykonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki sektora finansów publicznych,
b)       sporządzanie planu  audytu wewnętrznego,
c)       przeprowadzanie audytu wewnętrznego, przez który rozumie się ogół działań obejmujących:
1/ badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej,
   w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę
    adekwatności i skuteczności tych systemów,
                2/ czynności doradcze w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie
          funkcjonowania jednostki.
          d) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów.
 
3. Wymagane dokumenty:
a)       życiorys (CV),
b)       list motywacyjny,
c)       kwestionariusz osobowy,
d)       dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e)       dokument poświadczający kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego.
f)         inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g)       kserokopie świadectw pracy,
h)       oświadczenie o niekaralności,
i)   zaświadczenie o stanie zdrowia.
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego,
ul. Mickiewicza 1,  16 – 400 Suwałki,  pokój nr 5 z  dopiskiem:  Dotyczy naboru na
stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Suwałkach  w terminie do dnia  
30 września  2008 r.
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / bip.um.suwalki.pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
 
 
 
 Suwałki, 2008-09-11

Udostępniający: Maria Święcicka - Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-09-15

Data modyfikacji: 2008-09-15

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-09-15