AGP-RU Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp północnego rejonu ul. Ogrodowej w Suwałkach

Suwałki, dnia 15 maja 2024 r.

AGP-RU.6721.126.17.2024

 

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnego rejonu ul. Ogrodowej w Suwałkach

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr LVIII/765/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnego rejonu ul. Ogrodowej w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 maja 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600, w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 730 do 1530.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, sala 26 w godzinach od 900 do 1100.

Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dyskusji można uczestniczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy zgłosić na adres pru@um.suwalki.pl do dnia 14 czerwca 2024 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do wyżej wymienionego miejscowego planu mogą być wnoszone do dnia 12 lipca 2024 (włącznie):

1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub listownie na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk.

Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu, którego wzór wynika z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2509) zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem:

https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/ogloszenie-w-sprawie-wzoru-formularza-pisma-dotyczacego-aktow-planowania-przestrzennego.html

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej, przedmiot uwagi oraz oznaczenie obszaru, którego dotyczy, pozwalające na identyfikację nieruchomości: numer działki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu, nazwę ulicy, nazwę miejscowości.*

 

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Grzegorz Krysa

Zastępca Prezydenta

 

 

*W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych, podanych we wniosku/uwadze jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 87 562-80-00, adres e-mail: org@um.suwalki.pl , adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp.
  2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji przez Miasto jego zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. tel. 87 562-82-08
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwa cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
  5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html oraz w siedzibie Administratora - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2024-05-15

Wprowadzający: Justyna Wołągiewicz

Data modyfikacji: 2024-05-29

Opublikował: Justyna Wołągiewicz

Data publikacji: 2024-05-16