Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP

Suwałki, dnia 8 kwietnia 2024 r.
AGP-RU.6721.131.3.2024

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: 24 Sierpnia, Powstańców Wielkopolskich, Zastawie, Wojska Polskiego i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr LXVII/885/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: 24 Sierpnia, Powstańców Wielkopolskich, Zastawie, Wojska Polskiego i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu:

  • w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub listownie na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp)

w terminie do dnia 20 maja 2024 r.

 

Wnioski należy składać wyłącznie na formularzu, którego wzór wynika z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2509) zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem:

https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/ogloszenie-w-sprawie-wzoru-formularza-pisma-dotyczacego-aktow-planowania-przestrzennego.html

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej, przedmiot wniosku oraz oznaczenie obszaru, którego dotyczy, pozwalające na identyfikację nieruchomości: numer działki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu, nazwę ulicy, nazwę miejscowości.*

 

Z up. PREZYDENTA
mgr inż. arch. Małgorzata Włoskowska
Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

 

 

*W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych, podanych we wniosku/uwadze jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 87 562-80-00, adres e-mail: org@um.suwalki.pl , adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp.
  2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
    i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) w celu realizacji przez Miasto jego zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. tel. 87 562-82-08
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwa cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
  5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html oraz w siedzibie Administratora - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139.

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2024-04-08

Wprowadzający: Dawid Kruszyłowicz

Data modyfikacji: 2024-04-15

Opublikował: Dawid Kruszyłowicz

Data publikacji: 2024-04-12