Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów - zakres wniosku i załączników

Wymagane wnioski i dokumenty:

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawierający:

 • numer NIP, numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania,
  z uwzględnianiem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

 • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów;

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

 • informację o tytule prawnym do instalacji;

 • informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

 • ocenę stanu technicznego instalacji;

 • informację o rodzaju prowadzonej działalności;

 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych –
  w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

 • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączenia instalacji;

 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;

 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji – w przypadku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji;

 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach (w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów);

 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (nie dłużej niż na 10 lat).

Załączniki do wniosku:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;

 • operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z wyłączeniem postępowań dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych oraz z wyłączeniem zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej);

 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach (z wyłączeniem postępowań dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych oraz z wyłączeniem zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej);

 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
  a)   za przestępstwa przeciwko środowisku,
  b)   będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady;

 • oświadczenie wytwórcy odpadów, że jest mikroprzedsiębiorcą lub małym, lub średnim przedsiębiorcą;

 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2023-04-03

Wprowadzający: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2023-04-03

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2023-04-03