Co każdy posiadacz wyrobów z azbestem wiedzieć o nim powinien...

Co każdy mieszkaniec Suwałk o azbeście wiedzieć powinien

 

KRÓTKO O AZBEŚCIE.....
 

Materiały zawierające azbest, wskutek kilkudziesięciu lat powszechnego stosowania są dziś, niemal wszechobecne. Od wielu lat znane jest ich szkodliwe działanie na organizm człowieka. nie każdy jednak wie, że azbest jest szkodliwy tylko i wyłącznie wówczas, gdy jego włókna dostają się do organizmu człowieka wraz z wdychanym powietrzem. Eternit, który nie jest uszkodzony (dziurawy, pęknięty, połamany lub też w inny sposób uszkodzony) nie emituje do powietrza włókien azbestu i nie stanowi dla człowieka zagrożenia.

Jedną z podstawowych cech azbestu jest jego trwałość. Materiał ten jest odporny na działanie kwasów, zasad, wysokiej temperatury itp. Nie wchodzi również w reakcje z innymi substancjami np. wodą. Tak więc woda dostarczana za pomocą zawierających azbest rur jest całkowicie nie groźna dla ludzi, co potwierdziły zresztą przeprowadzone badania.  Zgodnie z przepisami na terenie naszego kraju 28 września 1998 roku została zakończona produkcja wyrobów zawierających azbest. Wszystkie wyroby zawierające tą niebezpieczną substancję muszą zostać usunięte z otoczenia człowieka do 31 grudnia 2032 roku. Jeśli jednak użytkownik wyrobów zawierających azbest stwierdzi ich uszkodzenie – powinien usunąć go bez zbędnej zwłoki. Zdemontowany azbest musi trafić na składowisko lub zostać odzyskany w specjalnym urządzeniu przewoźnym. Jego powtórne użycie, w jakimkolwiek charakterze, jest zabronione.

JEŻELI POSIADASZ NA SWOJEJ POSESJI MATERIAŁY Z AZBESTEM.....

Zgodnie z przepisami osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, która jest użytkownikiem wyrobów zawierających azbest jest obowiązana sporządzić i przedłożyć Prezydentowi Miasta informację zawierającą min. dane o ilości azbestu i jego lokalizacji. Informacja podlega aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.  Corocznie informacji nie muszą składać osoby, które złożyły już ww. informację, a podane w niej dane nie uległy zmianie.

Ww. informacja ma charakter statystyczny i nie wiąże się z koniecznością usunięcia azbestu. Zgodnie z przepisami wyroby zawierające tą substancję mogą być wykorzystywane aż do 31 grudnia 2032 roku. Wcześniejsze usunięcie eternitu jest indywidualną sprawą każdego użytkownika. Jeśli np. wyrób jest uszkodzony i powoduje kruszenie się materiału, właściciel budynku, w trosce o własne zdrowie, powinien podjąć decyzję o wcześniejszej wymianie pokrycia dachowego.

Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania można pobrać ze strony:

https://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Ochrona_srodowiska/wnioskiplikidopobrania/wniosek-o-przyznanie-pomocy-polegajacej-na-odbiorze-wyrobow-z-azbestem.html

JEŻELI POSIADASZ NA SWOJEJ POSESJI MATERIAŁY Z AZBESTEM I CHCESZ JE USUNĄĆ.....

Ponieważ azbest jest uznawany za substancję niebezpieczną powodującą np. nowotwory i pylice płuc, prawo zabrania samodzielnej naprawy lub demontażu eternitu. Prace takie mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie wyposażenie techniczne, przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy, mające opracowany szczegółowy plan prac usuwania wyrobów  z azbestem.

Prace związane z naprawą lub usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu Wydziałowi Architektury Urzędu Miejskiego w Suwałkach przez właściciela posesji przynajmniej na 30 dni przed terminem wykonania ww. prac. Zdemontowany eternit nie może być już powtórnie wykorzystany np. poprzez umieszczenie na innym budynku, lecz wywieziony na składowisko.

JEŻELI POSIADASZ NA SWOJEJ POSESJI MATERIAŁY Z AZBESTEM I CHCESZ JE USUNĄĆ UZYSKUJĄC POMOC URZĘDU MIEJSKIEGO W SUWAŁKACH.....

Miasto Suwałki przyjęło Program usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest zamontowanych w budynkach. Zgodnie z ww. Programem osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe posiadające  zainstalowane na budynkach zlokalizowanych na terenie Suwałk materiały budowlane zawierające azbest mogą złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Suwałk o odbiór ze swojej nieruchomości zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.

UWAGA: Wniosek należy złożyć przed demontażem wyrobów co umożliwi pracownikom Urzędu Miejskiego weryfikację wniosku!

Po weryfikacji  wnioskodawca otrzyma informację o przyjęciu wniosku do realizacji. Dopiero po otrzymaniu takiej informacji może przystąpić do usunięcia wyrobów zawierających azbest ze swojego budynku zatrudniając do tego podmiot uprawniony do prowadzenia prac związanych z usuwaniem azbestu. Usuwanie  wyrobów zawierających azbest odbywa się na koszt wnioskodawcy. Kolejny krok to poinformowanie (pisemne/ osobiste/ telefoniczne/ za pośrednictwem poczty elektronicznej) Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Suwałkach o przygotowaniu odpadów do odbioru. Odbiór odpadów organizuje, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia Urząd Miejski, pokrywając całość kosztów transportu i unieszkodliwienia odpadów, które będą wywożone na specjalistyczne składowiska. Odbioru odpadów zawierających azbest od wnioskodawców dokonuje firma wyłoniona przez Urząd Miejski,   w procedurze zamówienia publicznego.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na usuwanie eternitu określa Regulamin pomocy mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk z 26 stycznia 2012 r. 

UWAGA: Prace związane z naprawą lub usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu Wydziałowi Architektury Urzędu Miejskiego w Suwałkach przez właściciela posesji przynajmniej na 30 dni przed terminem wykonania ww. prac!

Formularz wniosku, przykład jego poprawnego wypełnienia, ww. regulamin można pobrać ze strony:

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Ochrona_srodowiska/OSGK_formularze_pliki/

JEŻELI MIMO ZAPOZNANIA SIĘ Z TĄ INFORMACJĄ MASZ JAKIEŚ PYTANIA/WĄTPLIWOŚCI NT POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST......

Dodatkowe informacje na temat prawidłowego postępowania z materiałami zawierającymi azbest można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska w Suwałkach, pokój nr 211,     tel. 875628216 w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 8.00-16.00

 

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2023-04-03

Wprowadzający: Radosław Renda

Data wprowadzenia: 2016-01-27

Data modyfikacji: 2024-02-19

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2016-01-27