Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk

Kontakt:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk
ul. Mickiewicza 15
16-400 Suwałki
tel.fax./87 562 70 73 

Osoba reprezenturąca jednostkę:

 Paweł Blady - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Godziny pracy:

w poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku od godz. 7:30 do 15:30

Statut prawny jednostki:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk zwany „Powiatowym Inspektoratem” jest jednostką organizacyjną obsługującą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk zwanego dalej „Powiatowym Inspektorem”, realizuje zadania z zakresu nadzoru budowlanego określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz w innych przepisach na terenie Miasta Suwałki. Powiatowy Inspektorat jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

Organizacja:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego wchodzącym w skład powiatowej administracji zespolonej.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Sprawy załatwiane są zgodnie z:

a) ustawą z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 267),
b) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz.1623 ze zmianami),
c) rozporządzeniami wykonawczymi.
- sprawy przyjmowane są w formie pisemnej i ustnej,
- prowadzony jest rejestr korespondencji wchodzącej i wychodzącej z tutejszego inspektoratu, rozdział korespondencji należy do PINB.

Zadania i kompetencje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk wykonuje funkcje inspekcyjno-kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów budowlanych.

Realizując obowiązki wynikające z prawa budowlanego, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego:

- przenosi decyzje o pozwoleniu na wznowienie robot budowlanych,
- przyjmuje zawiadomienia inwestora o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanym), oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
- przyjmuje zawiadomienia inwestora o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski,
- wydaje decyzje o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części,
- wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych,
- prowadzi postępowania w sprawie naliczenia opłaty legalizacyjnej,
- wydaje postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych,
- wydaje decyzje związane z niewłaściwym wykonywaniem robót budowlanych,
- przyjmuje zawiadomienia o zakończeniu budowy,
- wydaje decyzje o pozwoleniu na użytkowanie,
- przeprowadza obowiązkową kontrolę budowy,
- przeprowadza kontrolę obiektów w użytkowaniu,
- wydaje, w drodze decyzji, nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
- wydaje decyzje nakazujące właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu, w przypadku gdy nie użytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia,
-wydaje decyzje właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego nakaz opróżnienia bądź wyłączenia całości lub części budynku bezpośrednio grożącego zawaleniem z użytkowania,
- przyjmuje protokoły pokontrolne dotyczące przeprowadzanych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części,
- prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, i wydaje stosowne decyzje,
- przyjmuje zawiadomienia o katastrofie budowlanej,
- prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej i podejmuje niezbędne decyzje,
- występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Majątek:

1. Środek transportu: Samochód osobowy Skoda Rapid.
2. Zestawy komputerowe, kserokopiarki, drukarki, sprzęt elektroniczny.
3. Wyposażenie biura: typowe.

Rejestry, ewidencje i archiwa:

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk prowadzone są rejestry, ewidencje, tj.:

1. Rejestr skarg i wniosków.
2. Rejestr kontroli obowiązkowych.
3. Ewidencje obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania:
a) budynków,
b) dróg,
c) rurociągów, przewodów linii i sieci,
d) budowli
4. Ewidencja decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
5. Ewidencja innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisu prawa budowlanego.
6. Ewidencja nałożonych mandatów karnych kredytowanych.
7. Ewidencja zawiadomień o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych.

e-budownictwo  wypełnij i złóż wniosek elektronicznie: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Udostępniający: Paweł Blady - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wytwarzający/odpowiadający: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2018-06-07

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2008-12-16

Data modyfikacji: 2024-04-18

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2017-11-16