Ogłoszenie - Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wybory przedstawicieli organizacji do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 I.  Procedura głosowania

 1. Przedstawicieli organizacji do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej SRDPP, wybierają organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałk, zwane dalej Organizacjami, w drodze głosowania spośród kandydatów do SRDPP. Głosowanie odbędzie się w dniach od 8.08.2014 r. do 22.08.2014 r. Wypełnione karty do głosowania w zamkniętej kopercie z pieczątką organizacji głosującej i dopiskiem „Głosowanie do SRDPP” należy do godz. 15.30 w dniu 22.08.2014 r. złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w pok. 5 lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 - decyduje data wpływu.
   
 2. Organizacje mogą głosować na nie więcej niż 6 kandydatów, stawiając znak „x” w kratce przy nazwisku kandydata.
 1. Jednej Organizacji przysługuje jedna karta do głosowania, a wybór kandydatów winien być potwierdzony podpisami osób upoważnionych do wyrażania woli w imieniu Organizacji.
 1. Karty do głosowania, które wpłyną po terminie ustalonym w pkt 1 lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie będą uwzględnione.
 1. Prezydent Miasta Suwałk powoła trzyosobową komisję wyborczą.
 1.  Z przeprowadzonego głosowania komisja wyborcza sporządza protokół, który przekazuje Prezydentowi Miasta Suwałk.

 

II. Wyniki głosowania

 1. Wyniki głosowania na członków SRDPP, ustala komisja wyborcza powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk.
 1. Przedstawicielami organizacji do SRDPP zostaje 6 kandydatów, którzy w wyborach uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje publiczne losowanie zarządzone przez Prezydenta Miasta Suwałk.
 1. Wyniki głosowania, uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2014-08-08

Data modyfikacji: 2014-08-08

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2014-08-08