Ogłoszenie o naborze kandydatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2014-2016

Ogłoszenie  

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza
nabór kandydatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe
do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Warunki naboru: 

 1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) zwane dalej organizacjami pozarządowymi, zgłaszają swoich kandydatów do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanych dalej kandydatami, na karcie zgłoszeniowej załączonej do niniejszego ogłoszenia, dostępnej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w p. 201.
   
 2. Do karty zgłoszeniowej organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydata dołącza:

1) Oświadczenie kandydata do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1 do karty),

2) Oświadczenie kandydata do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego o niekaralności za przestępstwo umyślne (zał. nr 2 do karty),

3) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny organizacji zgłaszającej oraz umocowanie osób ją reprezentujących.

 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/241/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w skład rady wchodzi 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 1. Organizacja pozarządowa może zgłosić 1 kandydata spośród swoich członków.
 1. Każdy z kandydatów winien być zgłoszony przez organizację pozarządową prowadzącą działalność na terenie Miasta Suwałk.
 1. Kandydatów można zgłaszać od 14 lipca 2014 r. do 4 sierpnia 2014 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Suwałkach do Pełnomocnika Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w p. 201 lub do kancelarii ogólnej w p. 5.
 1. Kandydaci zgłoszeni po terminie określonym w pkt 6 nie będą uwzględnieni.
 1. Lista kandydatów spełniających wymogi określone w pkt 1, 2 i 5 zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach niezwłocznie po zakończeniu niniejszego naboru.
 1. W ciągu 21 dni od publikacji listy, o której mowa w pkt 8, zostanie zorganizowane spotkanie otwarte z organizacjami pozarządowymi poświęcone prezentacji kandydatów oraz odpowiedziom na pytania zebranych.
 1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostaną wybrani w drodze głosowania spośród kandydatów z listy, o której mowa w pkt 8 zgodnie z § 7 uchwały wymienionej w pkt 3.
 1. Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostaną ogłoszone odrębnym ogłoszeniem.

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowym

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2014-07-04

Data modyfikacji: 2014-07-04

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2014-07-04