Konkursu na wybór partnera do projektu w ramach Priorytetu 8 Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie rozstrzygnięty

Prezydent Miasta Suwałki informuje, że na ogłoszenie dot. „Konkursu na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku do projektu w ramach Priorytetu 8 Działanie 8.3 Programu Operacyjna Gospodarka" nie zgłosił się żaden podmiot, w związku z tym konkurs nie został rozstrzygnięty. Dlatego też członkami konsorcjum projektowego „Suwalski Internet Równych Szans” i zarazem stronami umowy o partnerstwie (umowa partnerska została zawarta 26.04.2010 r.) będą następujące jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Miasto Suwałki, Gmina Suwałki i Gmina Raczki.

Lider (Miasto Suwałki) będzie odpowiedzialny za koordynowanie wszystkich zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, w tym w szczególności za :

 1. zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu dla Beneficjentów Końcowych (BK) i jednostek podległych;
 2. koordynację działań związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji do projektu określonej ilości gospodarstw domowych wskazanych do objęcia wsparciem przez Miasto Suwałki;
 3. koordynowanie procedury przekazywania sprzętu i podłączania Internetu dla BK i jednostek podległych w zakresie dotyczącym Miasta Suwałki;
 4. koordynowanie procesu wykorzystania i obsługę jednostek podległych ‘świetlic internetowych’ w zakresie dotyczącym Miasta Suwałki;
 5. koordynowanie zlecenia zadań związanych z organizacją szkoleń oraz promocją projektu;
 
 

Członkowie konsorcjum/partnerzy (Gmina Suwałki i Gmina Raczki) odpowiedzialni będą z kolei za:

 1. współudział w zakupie sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu dla Beneficjentów Końcowych (BK) i jednostek podległych;
 2. koordynację działań związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji do projektu określonej ilości gospodarstw domowych wskazanych do objęcia wsparciem;
 3. koordynowanie procedury przekazywania sprzętu i podłączania Internetu dla BK i jednostek podległych;
 4. koordynowanie procesu wykorzystania i obsługę jednostek podległych ‘świetlic internetowych’;
 5. bieżącą współpracę z Liderem projektu (Miastem Suwałki) w celu zapewnienia poprawnej realizacji projektu i osiągnięcia zakładanych wskaźników;
 6. współudział w zadaniach związanych z: promocją projektu, organizacją szkoleń w projekcie, z rozliczaniem projektu oraz obsługą.
 

Organizacja szkoleń oraz promocja projektu zostaną zlecone na zewnątrz.

 
 

Udostępniający: Łukasz Kurzyna - Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-04-26

Data modyfikacji: 2010-05-12

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-04-26