Konkursu na wybór partnera do projektu w ramach Priorytetu 8 Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

OGŁOSZENIE O KONKURSIE:
 

Prezydent Miasta Suwałki ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych

i nie działającego w celu osiągnięcia zysku do projektu w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 
 

Działając na podstawie art. 28a ust. 4  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałki ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,    w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion”.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miastem Suwałki (Liderem projektu), partnerami będącymi jednostkami sektora finansów publicznych tj.: Gminą Suwałki, Gminą Raczki oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych, wybranym w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem Konkursu zostało także umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach: www.um.suwalki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dot. „Konkursu na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku do projektu w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” do dnia 8 kwietnia 2010 roku do godz. 15.30 na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pok. nr 5 – Kancelaria Ogólna.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane i Miasto Suwałki nie ponosi kosztów przygotowania oferty i nie zwraca nadesłanych ofert.

Kontakt: Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr tel. (87) 562 81 29.

 

Udostępniający: Łukasz Kurzyna - Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-03-18

Data modyfikacji: 2010-03-18

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-03-18