Rok 2021 Ogłoszenie o wyłożeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk

Suwałki, dnia 17 listopada 2021 r.

AGP-RU.6720.VI.28.2021

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk

Na podstawie art. 11, pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2021 r. poz.741 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr LI/626/2018 z dnia 25 września 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600, w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 730 do 1530.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce Obwieszczenia Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Suwałkach w Sali 26, w godzinach od 14:00 do 16:00.

Zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dyskusji można uczestniczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu aplikacji zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy zgłosić na adres pru@um.suwalki.pl do dnia 7 stycznia 2022 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym. 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium wyłożonego do publicznego wglądu.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2022 r. (włącznie)*.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późniejszymi zmianami): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,
16-400 Suwałki, pokój nr 139,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk.

 

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Łukasz Kurzyna

Zastępca Prezydenta

 

 

*

W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych, podanych we wniosku/uwadze jest Urząd Miejski w Suwałkach reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 87 562-80-00, adres e-mail: org@um.suwalki.pl , adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp.
  2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem procedur dotyczących sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji przez Miasto jego zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. tel. 87 562-82-08
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Państwa cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
  5. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/Menu_tematyczne/Zagospodarowanie_przestrzenne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html oraz w siedzibie Administratora - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 139

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-11-17

Wprowadzający: Justyna Wołągiewicz

Data modyfikacji: 2021-11-30

Opublikował: Justyna Wołągiewicz

Data publikacji: 2021-11-18