informacja o zwołaniu IV sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 28.01.2015 r. i porządek obrad

Porządek IV sesji Rady Miejskiej w Suwałkach

w dniu 28 stycznia 2015 r. o godz. 1000 w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu nr III/2014 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2014 r.

4.      Przyjęcie Informacji o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 9 grudnia 2014 r.

5.      Przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 r.

6.      Przyjęcie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok.

7.      Przedłożenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawkami.

(Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami.

(Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).

10.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok.

11.  Interpelacje i zapytania radnych.

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na trenie Miasta Suwałki na 2015 r.

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

(Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki.

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.

18.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

19.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.   

20.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

21.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

22.  Wnioski i oświadczenia radnych.

23.  Zamknięcie obrad.

 

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - Kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-01-23

Data modyfikacji: 2015-01-23

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-01-23