Start / Menu podmiotowe / Urzad / Wydziały / Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Naczelnik - Alicja Jacewicz

 

Kontakt:
ul. Noniewicza 71A 1, 16-400 Suwałki

tel. centrali (87) 562-80-00
II piętro budynku

 
Spis telefonów
    

Zakres działania:

Do zadań Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu  należą sprawy w zakresie oświaty, wychowania i sportu dzieci i młodzieży, a w szczególności:

  1. Prowadzenie spraw dotyczących zakładania, prowadzenia, przekształcania oraz likwidowania: przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki oraz Żłobka Miejskiego w Suwałkach i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.
  2. Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych, w tym kontrola ww. jednostek w zakresie wynikającym z prowadzonej ewidencji oraz wydawanie zezwoleń na zakładanie szkół i placówek publicznych przez osoby fizyczne i prawne inne, niż jednostka samorządu terytorialnego.
  3. Przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz żłobków.
  4. Prowadzenie czynności dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
  5. Prowadzenie spraw kadrowych kierowników nadzorowanych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i żłobków.
  6. Dokonywanie oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki.
  7. Analiza przestrzegania postanowień Karty Nauczyciela w jednostkach oświatowych, w  tym w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i funduszu na pomoc zdrowotną nauczycieli.
  8. Prowadzenie spraw w zakresie:
    a) wypoczynku uczniów,
    b) organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną.
  9. Wykonywanie czynności dotyczących udzielania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż j.s.t., dla szkół niepublicznych oraz niepublicznych przedszkoli
    i innych form wychowania przedszkolnego oraz kontrola wymienionych  jednostek  publicznych i niepublicznych.
  10. Prowadzenie spraw awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego, w tym przygotowywane decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego.
  11. Współdziałanie z klubami sportowymi, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej oraz nauki, edukacji i wychowania, w tym wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, nauki, edukacji i wychowania.
  12. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzenie nadzoru nad tymi podmiotami.
  13. Prowadzenie spraw w zakresu planowania budżetowego oraz dysponowania środkami z budżetu miasta służącymi finansowaniu szkół i placówek oświatowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji
    w Suwałkach oraz Żłobka Miejskiego w Suwałkach.  
  14. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Suwałki.
  15. Realizowanie zadań wynikających z nadzoru organu prowadzącego w stosunku do jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki, w tym przeprowadzanie kontroli tych jednostek.
  16. Współpraca z Podlaskim Kuratorem Oświaty w zakresie zadań oświatowych, zgodnie z obowiązującym prawem.
  17. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów Prezydenta Miasta Suwałk za wybitne osiągnięcia w nauce  uczniom i studentom suwalskich szkół i uczelni oraz stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Miasta Suwałki.
  18. Prowadzenie i koordynowanie projektów związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na realizację zadań oświatowych i sportowych, w tym na zajęcia pozalekcyjne.
  19. Koordynowanie działań związanych z kierowaniem uczniów do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ośrodków socjoterapeutycznych.
  20. Wydawanie decyzji w sprawie organizacji  imprez masowych z zakresu kultury fizycznej.
  21. Wykonywanie zadań związanych z naborem do przedszkoli, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym przygotowywanie planu naboru i koordynowanie elektronicznego naboru.
  22. Koordynowanie spraw związanych ze sporządzaniem zbiorczych danych z zakresu Systemu Informacji Oświatowej.
  23. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  24. Prowadzenie zadań z zakresu udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
  25. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz wykazu ustawowej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (tzw. dziennych  opiekunów).
  26. Przeprowadzanie konkursów i pzrygotowywanie powierzania stanowisk dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki.
  27. Realizacja zadań z zakresu doradztwa metodycznego.
  28. Współpraca z organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym w przepisach prawa oświatowego i wykonywanie zaleceń Kuratora Oświaty.
  29. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi kierowników nadzorowanych jednostek.
  30. Wykonywanie zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym podział środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
  31. Przygotowywanie porozumień w związku z prowadzeniem zadań publicznych, w tym z zakresu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i szkolnego przez dzieci i młodzież
    z terenu innych gmin uczęszczających do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk.
  32. Współpraca z podmiotami zagranicznymi, w tym z miastami partnerskimi w zakresie oświaty, wychowania i sportu.
  33. Prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk imprez, konkursów i innych uroczystości oświatowych i sportowych.
  34. Opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie wynagrodzeń, nagród i czasu pracy nauczycieli, w tym osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach
    i placówkach.
  35. Współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach oświatowych objętych zakresem kompetencji tych związków.

Wydział wykonuje czynności powierzone przez Prezydenta w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem, w tym kontrolę prowadzonych szkół i placówek oświatowych:

1.    przedszkoli,
2.    szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto,
3.    żłobków i klubów dziecięcych,
4.    ośrodka sportu i rekreacji.
 
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „O".

 

Autor: Wydział Organizacyjny
Data wprowadzenia do BIP: 2008-12-08
Data publikacji: 2008-12-08
Data modyfikacji: 2013-05-14
Drukuj