Wydział Audytu i Kontroli

Naczelnik Wydziału– Zofia Herman- Audytor wewnętrzny

Kontakt:
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Noniewicza 71A
16-400 Suwałki
Spis telefonów


e-mail: zherman@um.suwalki.pl

Do zadań Wydziału Audytu i Kontroli   należy zapewnienie  prawidłowej realizacji audytu  wewnętrznego i kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu i jednostkach organizacyjnych Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy
i wynikach tego audytu; ustawy o rachunkowości; ustawy  o finansach  publicznych; rozporządzeń wykonawczych i wprowadzonych procedur.

Regulacje prawne normujące pracę Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Suwałkach:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.
  • Standardy kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.

Regulacje wewnętrzne normujące pracę Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Suwałkach:

  • Zarządzenie Nr 327/ 2016 z dnia 2016-10-20 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Suwałkach i jednostkach organizacyjnych Miasta Suwałk.
  • Zarządzenie Nr 129/ 2017 z dnia 2017-04-25 w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Suwałki.

Zespół Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Suwałkach:

Zofia Herman - Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli / Audytor Wewnętrzny
Tel. 87 5635706

zherman@um.suwalki.pl

Magdalena Olszewska - Główny Specjalista Tel. 87 563 57 07

molszewska@um.suwalki.pl

 

e-mail do Wydziału Audytu i Kontroli: ak@um.suwalki.pl

 

Do zadań Wydziału Audytu  i   Kontroli zgodnie z regulaminem organizacyjnym,  należy    zapewnienie    prawidłowej  realizacji   audytu   wewnętrznego  i kontroli   jednostek organizacyjnych Miasta poprzez    wspieranie   Prezydenta   i   kierowników   jednostek   podległych    w  realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę  adekwatności,  skuteczności i    efektywności   kontroli  zarządczej  –  zadania zapewniające   oraz czynności doradcze    jak     też   sprawy   wynikające   z   ustawy  o finansach  publicznych i rozporządzeń wykonawczych, a w szczególności:

   1) badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,

   2) ocena  systemu  gromadzenia  środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,

   3) ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,

   4) opracowywanie planu audytu wewnętrznego obejmującego w szczególności:

      a) analizę   obszarów   ryzyka    w zakresie gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi,

      b) tematy audytu wewnętrznego,

      c) proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego,

      d) planowane  obszary,  które   powinny   zostać  objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach,                                          

   5) przedstawianie Prezydentowi:

       a) sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,

       b) planu audytu na rok następny,

             6) przedstawianie Prezydentowi rzetelnego, obiektywnego i niezależnego:

      a) ustalonego   stanu    faktycznego   w  zakresie  funkcjonowania    gospodarki finansowej,

       b) określenia oraz analizy przyczyn i skutków uchybień,

       c) uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień,

  7) prowadzenie kontroli właścicielskiej w trybie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

  8) koordynacja    kontroli    zarządczej   i    sporządzanie   oraz     przedkładanie  Prezydentowi  zbiorczej  informacji  z  wyników  przeprowadzonej kontroli za dany rok,

 9) opracowywanie rocznych planów kontroli ze wskazaniem tematów i określeniem terminów ich przeprowadzenia miejskich jednostek organizacyjnych,

        10) sprawowanie    kontroli  gospodarki finansowej  jednostek    organizacyjnych Miasta (jednostek i zakładów budżetowych oraz instytucji kultury). 

Wydział Audytu i Kontroli  przy znakowaniu spraw używa symbolu „AK”.

Metryka strony

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-30

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2013-02-07

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-02-04

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2013-02-07