Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik - Adam Karczewski
 
  

Kontakt:
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
sprawy meldunkowe, dowody osobiste - parter 
sprawy obronne, wojskowe, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, zgromadzenia publiczne  - I piętro
tel. centrali (87) 562-80-00

e-mail: wso@um.suwalki.pl  
Godziny przyjęcia interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich (dowody osobiste):
poniedziałek w godz. 8.00 - 15.30
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.00
 

 

 Zadania wydziału:

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą w szczególności sprawy:

       1) ewidencji ludności i dowodów osobistych w tym:

            a) zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,

            b) prowadzenie zbiorów meldunkowych mieszkańców miasta,

            c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,

            d) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,

            e) prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,

                2) prowadzenia rejestru wyborców i sporządzania spisów wyborców,      

      3) prowadzenia spraw związanych z repatriacją,

      4) przyjmowania zawiadomień o organizowanych zgromadzeniach i orzekania w sprawie zgromadzeń,

      5) prowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej,

      6) orzekania   w   sprawie  uznania   żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny,                                         

      7) orzekania  w  sprawie   pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

      8) przyznawania      świadczeń   rekompensujących   dla    żołnierzy    rezerwy odbywających ćwiczenia,

      9) organizowania doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej,   

    10) nakładania   na   obywateli    świadczeń  osobistych  i rzeczowych na rzecz obronności kraju, obrony cywilnej i w stanach klęski żywiołowej,                                    

    11) realizowania zadań obronnych własnych i nadzorowania ich w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Suwałki:     

            a) sporządzanie  i  aktualizacja  planu operacyjnego funkcjonowania miasta w   warunkach    zewnętrznego   zagrożenia    bezpieczeństwa    państwa w czasie wojny,

            b) organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego,

            c) przygotowanie  głównego stanowiska kierowania dla Prezydenta,

            d) ustalenie i utrzymywanie w gotowości stałego dyżuru Prezydenta,

            e) opracowanie    rocznych   planów   realizacji   zadań   obronnych, planów szkolenia i trzyletnich programów szkolenia obronnego,

            f) mobilizacja gospodarki,

            g) reklamowanie   osób  od   pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”,

      12) opracowywania rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej,                                                     

      13) opracowania  i  aktualizacji  Planu Obrony  Cywilnej  Miasta  oraz nadzoru nad  realizacją zadań obrony cywilnej  instytucji,  podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych na terenie miasta,

      14) przygotowania i kierowania formacjami obrony cywilnej,

      15) szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

      16) koordynowania   działań   związanych  z prowadzeniem akcji ratowniczych w tym ewakuacją ludności,

      17) planowania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,                               

      18) planowania  i   realizacji   zaopatrzenia  w   sprzęt i środki obrony cywilnej, eksploatacji sprzętu,       

      19) prowadzenie  gospodarki    materiałowo - magazynowej    sprzętu   obrony cywilnej,

      20) przygotowania oraz zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania i systemu wykrywania i alarmowania,

      21) prowadzenia monitoringu zagrożeń,

      22) opracowanie i aktualizacja planu:

        a) przygotowań  publicznej i niepublicznej służby zdrowia Miasta na potrzeby obronne państwa,

        b) wydawania   i  dystrybucji  preparatów  ze  stabilnym  jodem  w  przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego,

        c) organizacji  i funkcjonowania  zastępczych  miejsc szpitalnych  w  Mieście,

      23) konserwacji   i   utrzymania    w    pełnej    sprawności     technicznej scentralizowanego systemu włączania syren alarmowych,      

      24) opracowania   i   aktualizacji  Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego,

      25) współpracy  z  Komendą   Miejską Państwowej Straży Pożarnej,  Komendą Miejską  Policji,  Szpitalnym    Oddziałem  Ratunkowym oraz Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w zakresie tworzenia i aktualizacji procedur związanych z postępowaniem w sytuacjach kryzysowych,                                

      26) współdziałanie   z   jednostkami    organizacyjnymi   służb     ratowniczych i    organizacjami    pozarządowymi   w   przygotowaniu   do      reagowania kryzysowego,

      27) obsługi kancelaryjnej Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

      28) organizowania    ochrony   informacji    niejawnych   w  Urzędzie przez  Pion Ochrony  działający  w strukturze Wydziału, a w szczególności:

            a) opracowanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych,

            b) prowadzenie kancelarii informacji niejawnych,

            c) klasyfikowanie informacji niejawnych,

            d) udostępnianie informacji niejawnych,

            e) prowadzenie postępowań sprawdzających,

            f) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

            g) stosowanie środków fizycznej ochrony informacji niejawnej,

            h) obsługa systemu teleinformatycznego ochrony informacji niejawnych,

      29) Obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,

      30) prowadzenie  spraw  związanych   z  ewidencją działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność przed 1 lipca 2011 r.       

 2.  Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „SO”, a Pion Ochrony

       „SO/IN”.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2019-02-11

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2008-12-08

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2019-10-02

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2008-12-08