Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Urząd Miejski w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Data publikacji strony internetowej: 2008-12-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-09-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Część plików skanowanych nie jest dostępna cyfrowo.

Wyłączenia:

Mapy oraz mapy interaktywne są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 roku dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku oraz treści nie wytworzone lub nie nabyte przez Urząd Miejski w Suwałkach - m.in. zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia jednostek zewnętrznych, załączniki do dokumentacji przetargowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-08-05. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Nowicki, adres poczty elektronicznej mnowicki@um.suwalki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 875628161. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Prezydent Miasta Suwałk

Adres organu odwoławczego: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

Adres e-mail organu odwoławczego: org@um.suwalki.pl

Telefon organu odwoławczego: 875628000

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

Do budynku prowadzą trzy wejścia przeznaczone dla interesantów. Wejście główne znajduje się od strony ulicy Adama Mickiewicza, przed wejściem znajdują się schody (4 stopnie). Dla osób poruszających się na wózkach, z tyłu budynku od strony dziedzińca (wejście przez bramę po prawej od wejścia głównego) znajdują się dwie pochylnie o optymalnym kącie nachylenia. Pochylnia po prawej prowadzi do Wydziału Komunikacji, natomiast pochylnia po lewej stronie do głównej części budynku.
Przy wszystkich trzech wejściach znajdują się przyciski systemu przywoławczego, za pomocą których można wezwać pracownika urzędu.
Na drzwiach wejścia głównego znajduje się tablica informująca o godzinach otwarcia urzędu oraz godzinach przyjęć interesantów napisana językiem Braille’a.
Wolne od barier poziomych i pionowych są wszystkie przestrzenie komunikacyjne budynku oraz pomieszczenia, z wyjątkiem pomieszczeń technicznych. W budynku funkcjonuje winda łącząca wszystkie kondygnacje. Budynek został wyposażony w matę bezpieczeństwa służącą do ewakuacji osób z niepełnosprawnością. 
Przy wejściu głównym do budynku po prawej stronie znajduje się Portiernia. Pracownik portierni zapewnia wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami. Lada przy portierni na parterze jest obniżona. W budynku zlokalizowano toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami na parterze po prawej stronie za portiernią.  
Naprzeciw wejścia głównego znajduje się tablica informacyjna w kontrastowej kolorystyce (czarne litery na jasnym tle).
Miejsca parkingowe
W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ulicy Adama Mickiewicza 1 znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Wokół ratusza działa strefa płatnego parkowania.
Parkowanie na oznaczonych miejscach jest bezpłatne dla osób posiadających kartę parkingową osoby niepełnosprawnej.
Komunikacja miejska
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku od strony ul. Kościuszki znajdują się dwa przystanki autobusowe:
- Kościuszki Urząd Miejski (03) w kierunku południowym - linie 1,3,6,10,16,19,21
- Kościuszki Zespół Szkół nr 2 (02) w kierunku północnym- linie 1,3, 10,16,19,21
Tłumacz języka migowego
Obsługa osób z dysfunkcją słuchu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jest możliwa z udziałem tłumacza języka migowego będącego pracownikiem Fundacji Diarice.
Osoba potrzebująca pomocy (lub osoba w jej imieniu) powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.
Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:
- osobiście – w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, parter (portiernia),
- pisemnie na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres – org@um.suwalki.pl,
- telefonicznie na numer – 87 562-80-00.
Do zgłoszenia należy podać następujące dane:
- imię i nazwisko osoby potrzebującej pomocy,
- wskazanie terminu i godziny wizyty, wydziału lub opisu sprawy,
- numer telefonu osoby do kontaktu lub adres e-mail.
Właściwy wydział do załatwienia sprawy zgłasza potrzebę pomocy tłumacza języka migowego do punktu informacyjnego prowadzonego przez Fundację Diarice przy ul. Wesołej 22 w Suwałkach pod numer telefonu: 505-984-459.
Pętle indukcyjne
Aby zwiększyć komfort w komunikacji osób słabosłyszących posiadamy dwie przenośne pętle indukcyjne.
Pętla indukcyjna zlokalizowana jest w Wydziale Komunikacji oraz na parterze przy wejściu głównym na stanowisku Portiera i udostępniana jest zgodnie z potrzebami poszczególnym wydziałom.
Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na klatce schodowej początek i koniec biegu schodów został oznaczony kontrastowym kolorem.
W holu głównym znajduje się tablica tyflograficzna przedstawiająca plan parteru budynku. Na drzwiach pokoi nr 18 (meldunki) oraz  23 (dowody osobiste), znajdują się tabliczki informacyjne w formie wizualnej oraz dotykowej w języku Braill'a wraz z NFC.
W głównym holu budynku na Biurze Podawczym znajdują się urządzenia wspomagające osoby niewidome i słabowidzące tj. elektroniczna lupa oraz urządzenie lektorskie z funkcją powiększania tekstu.

Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki

Do budynku prowadzi wejście główne od strony Teofila Noniewicza. Przed wejściem znajdują się schody (7 stopni). Dla osób poruszających się na wózkach, z tyłu budynku od strony parkingu (od ul. Ks. Jerzego Jana Zawadzkiego) znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia. Do pochylni można dojechać szerokim chodnikiem zarówno od strony ul. Ks. Jerzego Jana Zawadzkiego, jak i ul. Teofila Noniewicza.
Po wejściu do budynku (od ul. Noniewicza) znajduje się sala obsługi klienta. Pracownicy zapewniają wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami. Lada zlokalizowana w sali na parterze i stanowiska obsługi są odpowiednio obniżone. W budynku zlokalizowano toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami na każdej kondygnacji oprócz poddasza, natomiast na lewo od wejścia głównego zlokalizowano ponadto pokój dla matki z dzieckiem. Dodatkowo możliwość skorzystania z przystosowanej toalety jest w budynku toalety publicznej zlokalizowanej w wolnostojącym budynku z tyłu urzędu.
Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się tablica informacyjna w kontrastowej kolorystyce (czarne litery na jasnym tle).
Miejsca parkingowe
W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Urzędu Miejskiego znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:
2 miejsca z tyłu budynku od strony ul. Ks. Jerzego Jana Zawadzkiego
Komunikacja miejska
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku od strony ul. Teofila Noniewicza 71A znajdują się dwa przystanki autobusowe:
- Noniewicza Plac Marii Konopnickiej (04) w kierunku północnym - linie 2,3,4,5,6,7,8,10,11,14,16,18,23,
- Noniewicza Plac Marii Konopnickiej (03) w kierunku południowym, bezpośrednio przy budynku Urzędu - linie 2,4,7,8,14,18
Tłumacz języka migowego
Obsługa osób z dysfunkcją słuchu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jest możliwa z udziałem tłumacza języka migowego z Fundacji Diarice.
Osoba potrzebująca pomocy (lub osoba w jej imieniu) powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.
Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:
- osobiście – w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, parter (portiernia),
- pisemnie na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres – org@um.suwalki.pl,
- telefonicznie na numer – 87 562-80-00.
Do zgłoszenia należy podać następujące dane:
- imię i nazwisko osoby potrzebującej pomocy,
- wskazanie terminu i godziny wizyty, wydziału lub opisu sprawy,
- numer telefonu osoby do kontaktu lub adres e-mail.
Właściwy wydział do załatwienia sprawy zgłasza potrzebę pomocy tłumacza języka migowego do punktu informacyjnego prowadzonego przez Fundację Diarice przy ul. Wesołej 18 w Suwałkach pod numer telefonu: 505-984-459 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.
Pętle indukcyjne
Aby zwiększyć komfort w komunikacji osób słabosłyszących posiadamy przenośne pętle indukcyjne.
Pętla indukcyjna zlokalizowana jest na parterze przy wejściu głównym na stanowisku nr 3 (biuro podawcze) i udostępniana jest zgodnie z potrzebami poszczególnym wydziałom.
Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku znajduje się dźwig osobowy dostępny dla osób niepełnosprawnych.
W sali obsługi klienta na parterze znajdują się urządzenia wspomagające osoby niewidome i słabowidzące tj. elektroniczna lupa oraz urządzenie lektorskie z funkcją powiększania tekstu.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Suwałkach udostępnia następujące aplikacje mobilne:
- Suwalska Karta Mieszkańca w wersji dla systemu Android
Suwalska Karta Mieszkańca w wersji dla systemu iOS

Udogodnienia

1. Na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB.

2. Strona posiada wersję o dużym kontraście.

3. Na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki.

Koordynatorzy dostępności

Koordynatorzy do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

Dorota Szczęsna – główny koordynator do spraw dostępności
Kontakt: Urząd Miejski w Suwałkach ul. Teofila Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki, tel.  875635602, e-mail: dszczesna@um.suwalki.pl

Barbara Michaluk – koordynator do spraw dostępności architektonicznej
Kontakt: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 875628286, e-mail: bmichaluk@um.suwalki.pl

Mirosław Cur – koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej
Kontakt: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 875628125, e-mail: mcur@um.suwalki.pl

Michał Nowicki – koordynator do spraw dostępności cyfrowej
Kontakt: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 875628161, e-mail: mnowicki@um.suwalki.pl

Do zadań koordynatorów należy w szczególności:
1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Suwałkach,
2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Suwałkach,
3. monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Miejski w Suwałkach dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych.