Oferta pracy na stanowisku Inspektor - Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji z dnia 2013-08-29

Data 2013-08-29
Stanowisko Inspektor - Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA 2 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE


Inspektora – Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji
pn. „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły
na terenie Powiatu Miasta Suwałki”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkółStosunek pracy na w/w stanowiskach zostanie nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas określony w wymiarze 1/2 etatu na każdym stanowisku, na okres od września 2013 r. do 31 lipca 2015 r.

W przypadku osób zatrudnianych na stanowiskach urzędniczych po raz pierwszy, stosunek pracy zostanie nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas określony (6 miesięcy). Odbycie służby przygotowawczej i pomyślne zdanie egzaminu warunkuje dalsze zatrudnienie.

I.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych,
3)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
5)    wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
6)    minimum 5-letni staż pracy,
7)    ukończona co najmniej jedna forma szkoleniowa przygotowująca do moderowania pracy grupy dorosłych (min. 80 godz.),
8)    znajomość przepisów z zakresu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela, dokumentów programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.    Wymagania dodatkowe:
1)    posiadanie kwalifikacji i/lub ukończonych form doskonalenia z zakresu różnych obszarów funkcjonowania  i wspomagania szkoły,
2)    doświadczenie w działalności związanej z diagnozowaniem lub ewaluacją,
3)    doświadczenie przy realizacji różnych przedsięwzięć na rzecz edukacji publicznej i niepublicznej,
4)    dobra znajomość technologii informacyjnej, tj. obsługa komputera, systemu Windows, Microsoft Office oraz obsługa urządzeń multimedialnych,
5)    umiejętności organizacyjne,
6)    komunikatywność, otwartość ,umiejętność pracy w zespole,
7)    dyspozycyjność.

III.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmie:
1) przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkół w zakresie wybory tematów ofert doskonalenia,
2) wsparcie szkoły w przygotowaniu  i realizacji Rocznego Planu Wspomagania (RPW),
3)    wspomaganie procesu doskonalenia nauczycieli zgodnie z RPW,
4) wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą),
5)   organizowanie zaplanowanych form wspomagania,
6)  pomoc we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych procedur (np. organizacja i prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych),  
7)   wsparcie dyrektorów w realizacji RPW,
8)   dokumentowanie podejmowanych działań,
9)   przeprowadzenie wśród nauczycieli/dyrektorów ankiet z przebiegu wspomagania,
10) przeprowadzenie ewaluacji przebiegu wspomagania,
11) przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji RPW,
12) przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji RPW radzie pedagogicznej, wypracowanie rekomendacji,
13) pomoc przy tworzeniu Powiatowego Programu Wspomagania,
14) ścisła współpraca z kierownikiem projektu i personelem projektu,
15) promocja działań SORE,
16) zatwierdzanie dokumentacji merytorycznej z kierownikiem projektu.

IV.    Warunki pracy na stanowisku Inspektora – Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji Projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki”:
1)    Forma nawiązania stosunku pracy: Umowa o pracę na czas określony (1/2 etatu) od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2015 roku, z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia;
2)    Praca biurowa;
3)    Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki.

V.    W miesiącu lipcu 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VI.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kwestionariusz osobowy,
4)    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie,
5)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
7)    kopie dokumentów  potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
8)    kserokopie świadectw pracy,
9)    oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,
10)    oświadczenie o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego,
ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora – Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki” w terminie do 10 września 2013 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”. Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem – podpisem kandydata.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa a art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Suwałki, 2013-08-29

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szczęsna

Data wytworzenia: 2013-08-29

Wprowadzający: Elżbieta Szczęsna

Data wprowadzenia: 2013-08-29

Modyfikujący: Elżbieta Szczęsna

Data modyfikacji: 2013-08-29

Opublikował: Elżbieta Szczęsna

Data publikacji: 2013-08-29