Akty prawne

Żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie

 

Dotacje

  • Uchwała Rady nr XLII/527/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom z terenu Miasta Suwałki, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystaniach tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
  • http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-xlii-527-2018-z-dnia-2018-02-28.html

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

  • Uchwała Rady Nr VI/65/2019  w sprawie planowania w budżecie Miasta Suwałki środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1768) http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-vi-65-2019-z-dnia-2019-03-27.html

Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i specjalnych

  • Uchwała nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki, a także określenia granic obwodów tych szkół, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 1287) http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-iv-50-2019-z-dnia-2019-02-25.html

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

 

 

 
Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych

 

Opłaty za świadczenia w przedszkolach

Regulamin wynagradzania nauczycieli

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

 

Nagrody dla nauczycieli

 

Pensum

 

Stypendia Prezydenta Miasta Suwałk za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Data wytworzenia: 2018-08-08

Wprowadzający: Miłosz Stachurski

Data modyfikacji: 2019-04-18

Opublikował: Miłosz Stachurski

Data publikacji: 2018-08-08