Zasady tworzenia aktów prawnych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

Podstawowe zasady opracowywania projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę i Prezydenta Miasta zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Suwałkach (Rozdział VI zarządzenia nr 6/02 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4.12.2004 roku)

§ 33

  1. Przy opracowywaniu projektów aktów prawnych należy przestrzegać

   następujących zasad:

   1/ akt prawny nie może zawierać postanowień wykraczających poza granice

   upoważnienia ustawowego, a także wkraczać w sferę spraw

   zastrzeżonych do kompetencji innych organów,

   2/ układ aktu prawnego powinien być przejrzysty,

   3/ redakcja aktu prawnego powinna być jasna i zwięzła, a treść podana w

   formie imperatywnej,

   4/ dla oznaczenia jednakowych pojęć należy używać tych samych określeń,

   z uwzględnieniem terminologii przyjętej w obowiązującym

   ustawodawstwie,

   5/ język aktu prawnego powinien być powszechnie zrozumiały,

   odpowiadający zasadom poprawności i czystości języka polskiego oraz

   obowiązującej pisowni.

  2. Projekty uchwał Rady opracowują naczelnicy i kierownicy wydziałów,

   każdy w zakresie swojej właściwości rzeczowej, na polecenie Prezydenta

   lub z własnej inicjatywy, w przypadku gdy wynika to z przepisów lub

   faktycznych potrzeb wymagających uregulowania.

  3. Projekt aktu prawnego powinien być uzgodniony:

   1/ ze Skarbnikiem, jeżeli dotyczy zadań budżetowych lub ma spowodować

   inne skutki finansowe,

   2/ z Wydziałem Organizacyjnym, jeżeli dotyczy spraw organizacyjnych,

   3/ z jednostkami organizacyjnymi Miasta, jeżeli nakłada na te jednostki

   nowe zadania lub obowiązki.

  4. Niezależnie od uzgodnień, o których mowa w ust. 3 projekt aktu prawnego

   powinien być przekazany do zaopiniowania pod względem formalno-

   prawnym przez radcę prawnego najpóźniej na siedem dni przed terminem

   przedłożenia właściwemu organowi.

  5. Po dokonaniu niezbędnych uzgodnień i uzyskaniu opinii prawnej, projekty aktów prawnych należy przedkładać Prezydentowi za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, wraz z wnioskiem zawierającym prawne i faktyczne uzasadnienie potrzeby podjęcia aktu prawnego.
  6. Uzasadnienie faktyczne projektu aktu prawnego powinno wskazywać okoliczności faktyczne sprawy tj. na czyj wniosek sprawa została wszczęta, jakie były dotychczasowe ustalenia oraz skutki finansowe projektowanego rozstrzygnięcia.

  § 34

   1. Prezydent w zakresie swoich kompetencji wydaje zarządzenia w sprawach:

    1/ związanych z wykonywaniem funkcji kierownika Urzędu,

    2/ przewidzianych w przepisach odrębnych.

   2. Prezydent wydaje akty prawne o innej nazwie, przewidziane przepisami odrębnymi.
   3. Do opracowywania aktów prawnych Prezydenta mają odpowiednio zastosowanie zasady dotyczące opracowania aktów prawnych zawarte w niniejszym rozdziale.

   Metryka strony

   Udostępniający: Adam Karczewski - Wydział Organizacyjny

   Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

   Wprowadzający: Zenon Rytwiński

   Data wprowadzenia: 2008-06-16

   Modyfikujący: Zenon Rytwiński

   Data modyfikacji: 2008-06-16

   Opublikował: Zenon Rytwiński

   Data publikacji: 2008-06-16