Ogłoszenie o naborze kandydatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych do Suwalskiej Rady Seniorów

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór kandydatów
zgłaszanych przez organizacje pozarządowe
i inne podmioty działające na rzecz osób starszych
do Suwalskiej Rady Seniorów

Warunki naboru:

1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), zwane dalej organizacjami pozarządowymi oraz inne podmioty działające na rzecz osób starszych na terenie Miasta Suwałki, zgłaszają swoich kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów, zwanych dalej kandydatami, na karcie zgłoszeniowej załączonej do niniejszego ogłoszenia, dostępnej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, p. 201 oraz na stronie internetowej www.um.suwalki.pl.

2. Do karty zgłoszeniowej organizacja pozarządowa lub inny podmiot działający na rzecz osób starszych, zgłaszający kandydata dołącza aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny organizacji lub podmiotu zgłaszającego oraz umocowanie osób ją reprezentujących.

3. Zgodnie z Uchwałą Nr LII/573/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania Suwalskiej Rady Seniorów, w skład rady wchodzi 7 przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych oraz dwie osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Suwałk. Co najmniej pięć osób w Suwalskiej Radzie Seniorów musi mieć powyżej 60 lat.

4. Organizacja pozarządowa oraz inny podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów.

5. Kandydatów można zgłaszać od 17 listopada 2014 r. do 1 grudnia 2014 r. Karty zgłoszenia należy wysłać na adres: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miejski, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub przekazać za pomocą systemu ePUAP.

6. Kandydaci zgłoszeni po terminie określonym w punkcie 5 nie będą uwzględnieni.

7. Lista kandydatów spełniających wymogi określone w pkt 1, 2 i 5 zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach niezwłocznie po zakończeniu niniejszego naboru.

8. W ciągu 21 dni od publikacji listy, o której mowa w pkt 7, zostanie zorganizowane spotkanie otwarte, poświęcone prezentacji kandydatów oraz odpowiedziom na pytania zebranych.

9. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz osób starszych do Suwalskiej Rady Seniorów zostaną wybrani w drodze głosowania spośród kandydatów z listy, o której mowa w pkt 7 zgodnie z § 6 uchwały wymienionej w pkt 3.

10. Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz osób starszych do Suwalskiej Rady Seniorów zostaną ogłoszone odrębnym ogłoszeniem.

 

W załączeniu:

Karta zgłoszenia kandydata do Suwalskiej Rady Seniorów.

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-10-31

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2014-10-31

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-10-31